en en

Komuniké zo 4. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (6. 2. 2018) sa uskutočnilo 4. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky.

Cieľom opatrenia je zohľadniť zmeny vyplývajúce zo zákona č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým sa ruší doterajší mechanizmus na udeľovania bankového povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách.

Cieľom opatrenia je zohľadniť zmeny vyplývajúce zo zákona č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu.

Opatrenie ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia pre samostatného finančného agenta a pre finančného poradcu, a to pre právnickú aj pre fyzickú osobu. Podmienkami na udelenie povolenia sú dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť žiadateľa, resp. štatutárneho orgánu žiadateľa, i jeho zamestnancov vykonávajúcich činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo. Žiadateľ je povinný preukázať aj splnenie technickej a organizačnej pripravenosti na vykonávanie činnosti. V prípade právnickej osoby sa splnenie podmienky preukazuje aj predložením grafického znázornenia štruktúry skupiny s uvedením osôb a výšky ich podielov, ako aj zoznamom fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi a zoznamom právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi.

Opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.