en en

Komuniké zo 4. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (24. januára 2012) sa uskutočnilo 4. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2010, ktorým sa ustanovujú metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe, vrátane frekvencie tohto oceňovania.

Opatrením sa zohľadňuje aplikačná prax vyplývajúca z uplatňovania opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2010 a tiež výsledky spolupráce pri výmene informácií medzi Národnou bankou Slovenska a dohliadanými subjektmi.

Opatrenie nadobudne účinnosť 15. februára 2012.

BR NBS zobrala na vedomie informáciu o Odporúčaní Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS na podporu stability bankového sektora. Odporúčanie zverejní NBS na svojej internetovej stránke vo štvrtok 26. 1. 2012.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.