en en

Komuniké zo 40. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (18. decembra 2012) sa uskutočnilo 40. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 3/2010 o podmienkach účasti v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov a rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK.

BR NBS schválila rozhodnutie Národnej banky Slovenska o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Opatrenie ustanovuje a konkretizuje náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu pre dôchodkové správcovské spoločnosti a nimi spravované dôchodkové fondy podľa § 52 ods. 1 písm. a) až k) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrenie nadobudne účinnosť 15. januára 2013.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch.

Opatrenie v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonanú zákonom č. 252/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje nová štruktúra dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára a spravuje, a ktoré iné dôchodkové fondy môže vytvoriť a spravovať, upravuje systém riadenia rizík, meranie rizík a výpočet celkového rizika v dôchodkových fondoch. Novela zákona upravuje používanie finančných derivátov len na účely zabezpečenia rizík, ale umožňuje, že majetok v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde môžu tvoriť aj deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je výlučne drahý kov, alebo derivát, ktorého podkladovým nástrojom je výlučne index drahých kovov. Opatrenie taktiež upravuje spôsoby merania a výpočtu celkového rizika, týkajúceho sa derivátov. Opatrenie nadobudne účinnosť 15. januára 2013.

BR NBS schválila prevádzkový rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 2013 v objeme 56 mil. eur. Pre rok 2013 sa plánuje rozpočet investícií vo výške 6 mil. eur a rozpočet emisie obeživa v objeme 6 mil. eur.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, december 2012, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.