en en

Komuniké zo 40. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (24. novembra 2009) sa uskutočnilo 40. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za október 2009, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Rozhodnutie NBS o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2010. Rozhodnutie bude uverejnené vo Vestníku NBS a na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely.

Opatrením sa text opatrenia Národnej banky Slovenska č. 18/2008 zosúlaďuje s niektorými predpismi v oblasti riadenia rizík. Na základe aplikačnej praxe sa aktualizuje ukazovateľ likvidných aktív banky a pobočky zahraničnej banky.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2010.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely.

Hlavným cieľom nového opatrenia je zabezpečenie údajov pre Národnú banku Slovenska pre výkon dohľadu nad uvedenými subjektmi prostredníctvom detailne a cielene prepracovaných vzorov výkazov, a to v nadväznosti na úpravy zákona o bankách a zákona o cenných papieroch. Uvedené opatrenie nahradí súčasné opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2007.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2010.

BR NBS udelila predchádzajúci súhlas s Dodatkami č. 4 Štatútu a Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie.

BR NBS schválila Správu o finančnej stabilite za 1. polrok 2009. V správe sa hodnotia najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňovali domácu finančnú stabilitu v prvom polroku 2009 a výhľad na ďalšie obdobie. Správa bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.