en en

Komuniké zo 41. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (1. decembra 2009) sa uskutočnilo 41. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila vyhlášku Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
Vyhláška nadobudne účinnosť 1. januáru 2010.

BR NBS schválila vyhlášku Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
Vyhláška nadobudne účinnosť 1. januára 2010.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom.

Cieľom tohto opatrenia je ustanoviť obsah, formu, členenie, termíny, miesto a spôsob predkladania výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov Národnej banke Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2010.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí.

Opatrením sa ustanovuje najmä spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie alebo zmenu povolenia na poskytovanie platobných služieb platobnými inštitúciami a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie alebo zmenu povolenia na vydávanie elektronických peňazí inštitúciami elektronických peňazí.
Opatrenie nadobudne účinnosť 20. decembra 2009.

BR NBS schválila zmenu emisného plánu pamätných a zberateľských mincí na rok 2011.

V tomto roku bude miesto pamätnej dvojeurovej mince k 1150. výročiu úmrtia nitrianskeho kniežaťa Pribinu vydaná pamätná dvojeurová minca venovaná 20. výročiu Vyšehradskej spolupráce. Výročie úmrtia kniežaťa Pribinu pripomenie zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur.

Podrobnejšie informácie o emisných plánoch v jednotlivých rokoch je možné nájsť na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Plán hlavných úloh NBS na 1. polrok 2010.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.
Opatrenie nadobudne účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov SR.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.