en en

Komuniké zo 42. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (20. decembra 2011) sa uskutočnilo 42. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za november/december 2011, ktorá bude publikovaná v elektronickej forme na webovej stránke NBS ako Mesačný bulletin NBS, november/december 2011.

BR NBS schválila materiál Návrh dohody o cezhraničnej spolupráci – Cross Border Agreement. Dohoda sa týka vytvorenia regionálnej cezhraničnej skupiny pre stabilitu, ktorá je navrhovaná rakúskymi autoritami. Táto dohoda vytvára predpoklad pre spoluprácu troch bankových skupín, ktoré majú svoje dcérske spoločnosti na Slovensku. Taktiež vytvára rámec pre dobrovoľnú spoluprácu medzi siedmimi krajinami, ktoré sú účastníkmi dohody. Dohoda vychádza zo záverov Rady EÚ (ECOFIN) z roku 2010, z ktorých vyplýva potreba zriadiť tzv. cezhraničné skupiny stability pre všetky veľké európske bankové skupiny.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.