en en

Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 30. marca 2021 sa uskutočnilo . rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada NBS schválila auditovanú účtovnú závierku Národnej banky Slovenska k 31. decembru 2020 a Správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2020. Viac informácií – vrátane tlačovej správy – zverejní NBS na svojej webovej stránke.

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 30. marca 2021 schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2020, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 30. marca 2021 schválila materiál „Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti ochrany spotrebiteľa za rok 2020″, ktorý bude publikovaný na webovom sídle Národnej banky Slovenska.

Banková rada NBS vzala na vedomie materiál „Ekonomický a menový vývoj,- jar 2021„, ktorý bol prezentovaný na tlačovej konferencii a je publikovaný na internetovej stránke NBS.

Banková rada NBS na svojom zasadnutí dňa 30. 3. 2021 schválila Makroprudenciálny komentár k marcu 2021, mapujúci vývoj základných trendov a rizík na finančnom trhu. Zverejnený bude na webovej stránke NBS.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.