en en

Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (31. marca 2015) sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu (P1Q-2015), ktorý je publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Analýzu slovenského finančného sektora za rok 2014, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila návrh na rozšírenie funkčnosti platobného systému SIPS o možnosť realizácie cezhraničných SEPA inkás typu B2B (z angl. Business To Business).

SEPA inkaso typu B2B je určené na vzájomné vyrovnanie pohľadávok a záväzkov medzi podnikmi. Rozšírenie funkčnosti bude zabezpečené do konca roku 2015.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení opatrenia č. 8/2013.

Účelom opatrenia je v kontexte pomerne rozsiahlej novelizácie zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ku ktorej dochádza na základe zákona č. 35/2015 Z. z. (relevantné ustanovenia zákona nadobúdajú účinnosť dňa 1. apríla 2015), aktualizácia šiestej časti prílohy k opatreniu Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení opatrenia č. 8/2013 a stanovenie výšky poplatkov za úkony Národnej banky Slovenska, ktoré bude v zmysle novelizovaného zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonávať v súvislosti s novými povoľovacími konaniami a konaniami o vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky, ktorým sa ustanovuje čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu.

Cieľom schváleného opatrenia je zohľadniť niektoré požiadavky vyplývajúce pre riadenie rizík bánk z euroúnijného nariadenia pre bankovú reguláciu, ktorými sa ustanovujú niektoré požiadavky na riadenie rizík a určujú náležitosti pre banky, ktorých dodržiavanie majú zabezpečiť príslušné orgány dohľadu za účelom dosiahnutia súladu s touto smernicou.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2015.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.