en en

Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (6. 3. 2018) sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila auditovanú účtovnú závierku Národnej banky Slovenska k 31. decembru 2017. NBS za rok 2017 dosiahla zisk 127 712 tis. EUR (147 025 tis. EUR za rok 2016).

Hlavným zdrojom zisku NBS v roku 2017 boli úrokové výnosy z dlhopisov vo výške 115 920 tis. EUR (111 272 tis. EUR za rok 2016), z toho úrokový výnos z cenných papierov držaných na účely menovej politiky predstavoval 79 349 tis. EUR (66 151 tis. EUR v roku 2016) a úrokový výnos z cenných papierov v investičnom portfóliu NBS predstavoval 36 571 tis. EUR (45 121 tis. EUR za rok 2016). Za rok 2017 NBS odviedla do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zrážkovú daň 28 460 tis. EUR (18 057 tis. EUR za rok 2016) z príjmov z dlhopisov emitovaných na území Slovenskej republiky. Čistý výnos NBS z prerozdelenia menového príjmu Eurosystému za rok 2017 predstavoval 78 928 tis. EUR (67 098 tis. EUR za rok 2016). NBS vykázala vo výsledkoch za rok 2017 podiel z predbežného prerozdelenia zisku ECB za rok 2017 vo výške 10 840 tis. EUR (10 604 tis. EUR v roku 2016) a prijatý podiel na čistom zisku ECB za rok 2016 vo výške 2 490 tis. EUR (2 959 tis. EUR v roku 2016 za rok 2015).

K 31. decembru 2017 bola vytvorená všeobecná rezerva na finančné riziká 630 000 tis. EUR, rovnako ako k 31. decembru 2016. Rezerva je tvorená za účelom krytia kurzových, úrokových, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenami ceny zlata. Rezerva je každoročne prehodnocovaná a o jej výške rozhoduje Banková rada NBS. Čisté náklady na tlač eurových bankoviek a razbu mincí boli 2 979 tis. EUR (10 109 tis. EUR v roku 2016). NBS realizovala razbu 42,4 mil ks obehových mincí a 6 druhov zberateľských mincí v počte 49 tis. kusov.

Čisté náklady (t.j. náklady znížené o výnosy) na zabezpečenie prevádzky a správy banky v roku 2017 boli čerpané v objeme 65 335 tis. EUR (61 956 tis. EUR v roku 2016). V roku 2017 mzdové a sociálne náklady predstavovali 45 573 tis. EUR, náklady na prevádzku budov a zariadení 22 624 tis. EUR, odpisy dlhodobého majetku 8 758 tis. EUR a prevádzkové výnosy 11 620 tis. EUR, z toho príspevky a poplatky dohliadaných subjektov finančného trhu boli 8 186 tis. EUR. V roku 2017 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 1 094 (1 063 v roku 2016).

Na základe rozhodnutia Bankovej rady NBS zo dňa 6. marca 2018 a v súlade s § 39 ods. 4 zákona o NBS bol zisk NBS za rok 2017 v plnej výške 127 712 tis. EUR použitý na zníženie strát NBS z minulých rokov. V súlade s § 39 ods. 5 zákona o NBS bude ročná účtovná závierka NBS spoločne so správou nezávislého audítora a správou o výsledku hospodárenia NBS za rok 2017 predložená Národnej rade Slovenskej republiky.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.