en en

Komuniké zo 7. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (16. februára 2010) sa uskutočnilo 7. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení poisťovňou z iného členského štátu na štatistické účely.
Hlavným cieľom nového opatrenia je zabezpečenie údajov pre Národnú banku Slovenska na štatistické účely o činnosti poisťovní z iného členského štátu EÚ, ktoré vykonávajú poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom pobočky.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. marca 2010.

BR NBS schválila vyhlášku Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z.
Vyhláška nadobudne účinnosť 1. apríla 2010.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.