en en

Rok 2016

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Poznámka
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2015, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy ORE-12304/2016 2.11.2016 23.11.2016 Pripomienky vznesené v rámci MPK sa z dôvodu zrušenia legislatívneho procesu nebudú vyhodnocovať.
Opatrenie Národnej banky Slovenska z …. 2016 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou OŠT-158/2016 28.10.2016 21.11.2016 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č……./2016 z ……2016, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení opatrenia č. 21/2015 OŠT-112/2016 11.10.2016 31.10.2016 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie ORE – 9383/2016 22.09.2016 12.10.2016 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2015 o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika ORE-9985/2016 07.09.2016 28.09.2016 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk ORE-9691/2016 23.08.2016 14.9.2016 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2016 o predkladaní správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim ORE-7115/2016 29.6.2016 20.7.2016

pripomienkové konanie ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2016, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti ORE-7092/2016 29.6.2016 20.7.2016

pripomienkové konanie ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ORE-6777/2016 20.6.2016 28.6.2016

pripomienkové konanie ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou ORE-6778/2016 20.6.2016 28.6.2016

pripomienkové konanie

ukončené