en en

Rok 2017

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Poznámka
Opatrenie Národnej banky Slovenska z …. 2018, o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu 100-000-076-140 29.12.2017 09.01.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2017, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky 100-000-070-673 30.11.2017 20.12.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách 100-000-070-670 30.11.2017 20.12.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov 100-000-062-717 16.10.2017 24.10.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov 100-000-062-709 16.10.2017 24.10.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu 100-000-059-038 28.09.2017 18.10.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery na účely vykonávania dohľadu 100-000-058-958 28.09.2017 18.10.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely v znení opatrenia č. 24/2015 NBS1-000-014-565 26.09.2017 16.10.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení neskorších predpisov NBS1-000-014-561 26.09.2017 16.10.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu 100-000-052-535 16.8.2017 07.9.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver 100-000-050-492 03.8.2017 23.08.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2017 č. …/2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim 100-000-033-845 03.05.2017 24.05.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2017 č. …/2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim 100-000-033-838 03.05.2017 24.05.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2017 č. …/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 100-000-033-836 03.05.2017 24.05.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu 100-000-033-291 27.04.2017 19.05.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 100-000-031-116 10.04.2017
03.05.2017
medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí 100-000-029-912 10.04.2017 03.05.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah 100-000-029-913 10.04.2017 03.05.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2017 o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch 100-000-016-383 27.01.2017 16.02.2017 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené