en en

Rok 2020

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Poznámka
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (LP/2020/556) 100-000-257-191 18.11.2020 08.12.2020 ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2020 č. …/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (LP/2020/520) 100-000-254-862 05.11.2020 26.11.2020 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2020 č. …/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení opatrenia 6/2017. (LP/2020/516) 100-000-254-844 05.11.2020 26.11.2020 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2020 č. …/2020, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim v znení opatrenia č. 8/2017 (LP/2020/515) 100-000-254-854 05.11.2020 26.11.2020 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z…2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov (LP/2020/411) 100-000-249-278 30.09.2020 20.10.2020 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2020, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov (LP/2020/378) 100-000-234-102 07.09.2020 28.09.2020 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov (LP/2020/311) 100-000-232-799 05.08.2020 25.08.2020 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí (LP/2020/282) 100-000-236-732 16.07.2020 05.08.2020 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z …2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva (LP/2020/117) 100-000-227-467 20.04.2020 28.04.2020 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre spotrebiteľské úvery (LP/2020/81) 100-000-216-394 02.03.2020 03.04.2020 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre úvery na bývanie (LP/2020/80) 100-000-216-427 02.03.2020 03.04.2020 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov a na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov (LP/2020/75)
100-000-214-513 21.02.2020
12.03.2020 ukončené