en en

Rok 2021

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Poznámka
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2016 č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou (LP/2021/586) 100-000-305-088 14.10.2021 04.11.2021 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov (LP/2021/424) NBS1-000-062-208 04.08.2021 24.08.2021 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č …/2021 z … 2021, o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (LP/2021/426) NBS1-000-061-348 04.08.2021 24.08.2021 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov (LP/2021/343) NBS1-000-061-162 28.06.2021 19.07.2021 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk (LP/2021/266) 100-000-287-008 24.05.2021 11.06.2021 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č……./2021 z ……2021, o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely (LP/2021/172) NBS1-000-059-510 14.04.2021 04.05.2021 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. …/2021 z … 2021, o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely LP/2021/171) NBS1-000-059-509 14.04.2021 04.05.2021 ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2021 č. …/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (LP/2021/46) 100-000-263-619 03.02.2021 23.02.2021 ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk (LP/2021/50)
100-000-056-856 12.02.2021 04.03.2021 ukončené