en en

Ukončené MPK - rok 2022

NÁZOV MATERIÁLUČÍSLO MAT.VYSTAVENÉTERMÍN UKONČENIA
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2023, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení neskorších predpisov (LP/2022/873)100-000-426-59128.12.202218.01.2023
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu (LP/2022/605)NBS1-000-076-79310.10.202228.10.2022
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2022, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011 č. 14/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí (LP/2022/509)100-000-395-10805.10.202225.10.2022
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2015 o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní (LP/2022/486)100-000-364-81017.08.202208.09.2022
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov (LP/2022/398)NBS1-000-073-77104.07.202225.07.2022
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu (LP/2022/399)NBS1-000-073-77004.07.202225.07.2022
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení neskorších predpisov (LP/2022/304)100-000-344-14331.05.202220.06.2022
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení neskorších predpisov (LP/2022/307)100-000-344-14930.05.202217.06.2022
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu (LP/2022/279)100-000-346-50220.05.202209.06.2022
Opatrenie Národnej banky Slovenska ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení opatrenia z 26. mája 2020 č. 1/2020 (LP/2022/277)100-000-347-10019.05.202208.06.2022
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách v znení opatrenia zo 6. februára 2018 č. 2/2018 (LP/2022/58)NBS1-000-067-38303.02.202223.02.2022