en en

Ukončené MPK - rok 2023

NÁZOV MATERIÁLUČÍSLO MAT.VYSTAVENÉTERMÍN UKONČENIA
Opatrenie Národnej banky Slovenska z …. 2023 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov – LP/2023/407100-000-534-22803.07.202324.07.2023
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov – LP/2023/372100-000-522-66514.06.202304.07.2023
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2023 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti – LP/2023/363100-000-502-92313.06.202303.07.2023
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2023 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení – LP/2023/365100-000-503-00813.06.202303.07.2023
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva – LP/2022/36100-000-455-50301. 02.202321.02.2023
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov – LP/2023/140NBS1-000-082-23110.03.202330.03.2023
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 139/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami – LP/2023/145100-000-474-25510.03.202330.03.2023