en en

2002

Vestník NBS čiastka 5/2002 vydaná dňa 13. februára 2002

(PDF-súbor, veľkosť 57.2 KB)

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2002 z 8. februára 2002, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/1999 o poskytnutí lombardného úveru

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2002 z 8. februára 2002, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska na vykonávanie obchodov so zmenkami

Vestník NBS čiastka 10/2002 vydaná dňa 28. marca 2002

(PDF-súbor, veľkosť 57.1 KB)

Normatívna časť

Dodatok č. 3 zo 7. marca 2002 k Podmienkam Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch v znení dodatku č. 1 z 23. januára 1997 a dodatku č. 2 z 22. októbra 1998

Vestník NBS čiastka 20/2002 vydaná dňa 14. augusta 2002

(PDF-súbor, veľkosť 356 KB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2002 z 12. júla 2002 o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri obchodovaní s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, so zlatom a s finančnými nástrojmi

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2002 z 26. júla 2002 o likvidite bánk a likvidite pobočiek zahraničných bánk a s tým súvisiacich pravidlách ich bezpečnej prevádzky a o hláseniach

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2002 z 26. júla 2002 o pravidlách obozretného podnikania bánk a s tým súvisiacich hláseniach

Vestník NBS čiastka 22/2002 vydaná dňa 6. septembra 2002

(PDF-súbor, veľkosť 65,3 KB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2002 z 23. augusta 2002 o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri poskytovaní úverov

Vestník NBS čiastka 23/2002 vydaná dňa 19. septembra 2002

(PDF-súbor, veľkosť 95,9 KB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2002 z 13. septembra 2002, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/1998, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami

Oznamovacia časť

Redakčné oznámenie o oprave chýb v opatrení Národnej banky Slovenska č. 4/2002 z 23. augusta 2002 o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri poskytovaní úverov

Vestník NBS čiastka 32/2002 vydaná dňa 20. decembra 2002

(PDF-súbor, veľkosť 426 KB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2002 z 12. decembra 2002 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bán

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2002 z 12. decembra 2002 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia,o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2002 z 12. decembra 2002 o majetkovej angažovanosti bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2002 z 12. decembra 2002 o spôsobe tvorby, štruktúre a zozname konštantných symbolov používaných v platobnom styku

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2002 z 12. decembra 2002 o hlásení predkladanom vydavateľom platobného prostriedku elektronických peňazí Národnej banke Slovenska

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2002 z 12. decembra 2002 o hláseniach predkladaných prevádzkovateľom platobného systému Národnej banke Slovenska

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2002 z 12. decembra 2002, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2002 z 12. decembra 2002 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2002 z 12. decembra 2002 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní v roku 2003

Oznamovacia časť časť

Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 o určení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska

Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v Opatrení Národnej banky Slovenska č. 2/2002 z 26. júla 2002 o likvidite bánk a likvidite pobočiek zahraničných bánk a s tým súvisiacich pravidlách ich bezpečnej prevádzky a o hláseniach.

Vestník NBS čiastka 33/2002 vydaná dňa 23. decembra 2002

(PDF-súbor, veľkosť 817 KB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2002 z 12. decembra 2002 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely