en en

2003

Vestník NBS čiastka 3/2003 vydaná dňa 29. januára 2003

(PDF-súbor, veľkosť 259.2 KB)

Normatívna časť

Dodatok č. 4 zo 16. januára 2003 k Podmienkam Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska v roku 2002

Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.)

Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska č. 13/2002 (oznámenie č. 702/2002 Z. z.)

Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska č. 14/2002 (oznámenie č. 703/2002 Z. z.)

Vestník NBS čiastka 7/2003 vydaná dňa 25. februára 2003

(PDF-súbor, veľkosť 205 KB)

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska pre vedenie devízových bežných účtov a devízových termínovaných účtov klientov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2003 č. 2/2003, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 22. septembra 1994, ktorým sa ustanovujú podmienky na uskutočňovanie medzibankového platobného styku formou príkazu tretej strany

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2003 č. 3/2003, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 10. novembra 1995, ktorým sa ustanovujú podmienky na uskutočňovanie medzibankového platobného styku formou príkazu na rýchlu platbu

Vestník NBS čiastka 12/2003 vydaná dňa 10. marca 2003

(PDF formát – súbor, veľkosť 87,6 KB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. februára 2003 č. 1/2003, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2002 o pravidlách obozretného podnikania bánk a s tým súvisiacich hláseniach

Vestník NBS čiastka 15/2003 vydaná dňa 7. apríla 2003

(PDF formát – súbor, veľkosť 302 KB)

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2003 č. 4/2003 o podmienkach pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch

Oznamovacia časť

Redakčné oznámenie o oprave chýb v opatrení Národnej banky Slovenska č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.)

Redakčné oznámenie o oprave chýb v opatrení Národnej banky Slovenska č. 7/2002 (oznámenie č. 696/2002 Z. z.)

Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska č. 13/2002 (oznámenie č. 702/2002 Z. z.)

Vestník NBS čiastka 23/2003 vydaná dňa 23. júna 2003

(PDF formát – súbor, veľkosť 69,8 KB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk

Vestník NBS čiastka 25/2003 vydaná dňa 10. júla 2003

(PDF formát – súbor, veľkosť 125 KB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. júna 2003 č. 3/2003, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2002 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely

Vestník NBS čiastka 30/2003 vydaná dňa 31. júla 2003

(PDF formát – súbor, veľkosť 60,8 KB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júna 2003 č. 4/2003, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2002 o likvidite bánk a likvidite pobočiek zahraničných bánk a s tým súvisiacich pravidlách ich bezpečnej prevádzky a o hláseniach

Vestník NBS čiastka 35/2003 vydaná dňa 25. septembra 2003

(PDF formát – súbor, veľkosť 64 KB)

Oznamovacia časť

Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2003 o určení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska

Vestník NBS čiastka 37/2003 vydaná dňa 7. októbra 2003

(PDF formát – súbor, veľkosť 613 KB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. septembra 2003 č. 5/2003 o hlásení predkladanom bankou kontrolujúcou bankový konsolidovaný celok alebo bankový subkonsolidovaný celok Národnej banke Slovenska

Vestník NBS čiastka 41/2003 vydaná dňa 7. novembra 2003

(PDF formát – súbor, veľkosť 820 KB)

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 31. októbra 2003 č. 5/2003, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2003 o podmienkach pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch

Vestník NBS čiastka 46/2003 vydaná dňa 29. decembra 2003

(PDF formát – súbor, veľkosť 899 KB)

Normatívna časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska č. 6/2003 o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 7/2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 8/2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 12/2002

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 6/2003 o podmienkach a o postupe poskytovania vnútrodenného úveru účastníkom platobného systému SIPS

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 7/2003 o povinných minimálnych rezervách bánk, pobočiek zahraničných bánk, stavebných sporiteľní a inštitúcií elektronických peňazí

Oznamovacia časť

Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 19. decembra 2003 o určení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska

Vestník NBS čiastka 48/2003 vydaná dňa 29. decembra 2003

(PDF formát – súbor, veľkosť 3,28 MB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 9/2003 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za jednotlivé podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 10/2003 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely

Vestník NBS čiastka 51/2003 vydaná dňa 30. decembra 2003

(PDF formát – súbor, veľkosť 441 KB)

Normatívna časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska č. 11/2003 o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 19. decembra 2003 o podobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobu preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 19. decembra 2003 č. 8/2003 o podmienkach Národnej banky Slovenska pre vedenie loro účtov v slovenských korunách pre zahraničné banky a finančné inštitúcie v Národnej banky Slovenska