en en

2004

Vestník NBS čiastka 49/2004 vydaná dňa 29. decembra 2004

(PDF-súbor, veľkosť 187 KB)

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2004 č. 5/2004, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok centrálneho registra krátkodobých cenných papierov vedeného Národnou bankou Slovenska

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2004 č. 6/2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2003 o povinných minimálnych rezervách bánk, pobočiek zahraničných bánk, stavebných sporiteľní a inštitúcií elektronických peňazí

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska č. 708/2004 Z. z. z 10. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona

Vestník NBS čiastka 46/2004 vydaná dňa 17. decembra 2004

(PDF-súbor, veľkosť 2,07 MB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 14/2004, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre audit bánk a pobočiek zahraničných bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 15/2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 16/2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 17/2004, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky a zahraničnej banky o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na používanie vlastných modelov na výpočet trhového rizika

Vestník NBS čiastka 44/2004 vydaná dňa 17. decembra 2004

(PDF-súbor, veľkosť 3,82 MB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 10/2004 o predkladaní výkazov správcovským spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 11/2004 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely

Vestník NBS čiastka 42/2004 vydaná dňa 26. novembra 2004

(PDF-súbor, veľkosť 506 KB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. novembra 2004 č. 9/2004, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre banku a zahraničnú banku na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky

Oznamovacia časť

Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 o určení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska

Vestník NBS čiastka 39/2004 vydaná dňa 7. októbra 2004

(PDF-súbor, veľkosť 410 KB)

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 1. októbra 2004 č. 7/2004 k overeniu bezpečnosti informačného systému banky a pobočky zahraničnej banky

Vestník NBS čiastka 36/2004 vydaná dňa 16. septembra 2004

(PDF-súbor, veľkosť 321 KB)

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 9. septembra 2004 č. 4/2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska na vykonávanie obchodov na voľnom trhu s bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 2/2004

Vestník NBS čiastka 27/2004 vydaná dňa 1. júla 2004

(PDF-súbor, veľkosť 331 KB)

Oznamovacia časť

Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 30. júna 2004 o určení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska

Vestník NBS čiastka 24/2004 vydaná dňa 17. júna 2004

(PDF-súbor, veľkosť 1,23 MB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. júna 2004 č. 8/2004 o vlastných zdrojoch financovania a investíciách inštitúcie elektronických peňazí

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 11. júna 2004 č. 3/2004, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2003 o podmienkach pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 5/2003

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 8. júna 2004 č. 6/2004 k využívaniu outsourcingu bankami

Vestník NBS čiastka 21/2004 vydaná dňa 20. mája 2004

(PDF-súbor, veľkosť 469 KB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. mája 2004 č. 7/2004, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 30. apríla 2004 č. 5/2004 k vykonávaniu bankových činností prostredníctvom jedného bankového povolenia podľa zákona č. 483/2004 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 18/2004 vydaná dňa 20. mája 2004

(PDF-súbor, veľkosť 540 KB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. apríla 2004 č. 6/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, spôsobe preukazovania a dokladovania splnenia podmienok a o žiadostiach o udelenie alebo zmenu povolenia na vydávanie a správu elektronických peňazí a platobných prostriedkov elektronických peňazí vrátane náležitostí a príloh takýchto žiadostí

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 28. apríla 2004 č. 2/2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska na vykonávanie obchodov na voľnom trhu s bankami a pobočkami zahraničných bánk

Vestník NBS čiastka 16/2004 vydaná dňa 28. apríla 2004

(PDF-súbor, veľkosť 291 KB)

Oznamovacia časť

Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 28. apríla 2004 o určení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska

Vestník NBS čiastka 12/2004 vydaná dňa 29. marca 2004

(PDF-súbor, veľkosť 291 KB)

Oznamovacia časť

Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 26. marca 2004 o určení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska

Vestník NBS čiastka 11/2004 vydaná dňa 24. marca 2004

(PDF-súbor, veľkosť 913 KB)

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 8. marca 2004 č. 2/2004 k opatreniu Národnej banky Slovenska č. 4/2004 zo 16. januára 2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk – Výpočet teoretických cien (reálnych cien) vybraných derivátov

Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 8. marca 2004 č. 3/2004 k opatreniu Národnej banky Slovenska č. 4/2004 zo 16. januára 2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk – Rozklad finančných nástrojov obchodnej knihy do pozícií v zmysle § 39 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre výpočet rizikovo vážených aktív

Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 8. marca 2004 č. 4/2004 k opatreniu Národnej banky Slovenska č. 8/2002 z 12. decembra 2002 o majetkovej angažovanosti bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 2/2004 zo 16. januára 2004

Vestník NBS čiastka 9/2004 vydaná dňa 12. marca 2004

(PDF-súbor, veľkosť 585 KB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. februára 2004 č. 5/2004 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky

Vestník NBS čiastka 7/2004 vydaná dňa 1. marca 2004

(PDF-súbor, veľkosť 601 KB)

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2004 č. 1/2004, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska o vykonávaní cezhraničných prevodov pre klienta Národnej banky Slovenska – Štátnu pokladnicu

Oznamovacia časť

Redakčné oznámenie o oprave chýb v opatrení Národnej banky Slovenska č. 10/2003 (oznámenie č. 570/2003 Z. z.)

Vestník NBS čiastka 4/2004 vydaná dňa 17. februára 2004

(PDF-súbor, veľkosť 788 KB)

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 3. februára 2004 č. 1/2004 k opatreniu Národnej banky Slovenska č. 18/2001 z 21. decembra 2001, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre audit bánk a pobočiek zahraničných bánk pre výkon auditu bánk a pobočiek zahraničných bánk za rok 2003

Redakčné oznámenie o oprave chýb v rozhodnutí Národnej banky Slovenska č. 8/2003

Vestník NBS čiastka 2/2004 vydaná dňa 26. januára 2004

(PDF-súbor, veľkosť 3,4 MB)

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 1/2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2002 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 2/2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 3/2004 o vydaní opatrenia o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk

Oznamovacia časť

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska v roku 2003