en en

2005

Vestník NBS čiastka 44/2005 vydaná dňa 28. decembra 2005

Čiastka pre verejnosť – 17/2005, cena čiastky: 28,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2005 č. 11/2005, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banke Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 157 KB)

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2005 č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk (PDF-súbor, veľkosť 35,8 KB)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2005 č. 7/2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2003 o povinných minimálnych rezervách bánk, pobočiek zahraničných bánk, stavebných sporiteľní a inštitúcií elektronických peňazí v znení rozhodnutia Národnej banky  Slovenska č. 6/2004 (PDF-súbor, veľkosť 41,0 KB)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2005 č. 8/2005 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2006  (PDF-súbor, veľkosť 44,5 KB)

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 20. decembra 2005, ktorý sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 708/2004 Z. z. (PDF-súbor, veľkosť 31,6 KB)

Vestník NBS čiastka 42/2005 vydaná dňa 22. decembra 2005

Čiastka pre verejnosť – 16/2005, cena čiastky: 460,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2005 č. 9/2005 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely  (PDF-súbor, veľkosť 177 KB)

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2005 č. 10/2005 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk štatistické účely  (PDF-súbor, veľkosť 1800 KB)

Vestník NBS čiastka 41/2005 vydaná dňa 19. decembra 2005

Čiastka pre verejnosť – 15/2005, cena čiastky: 17,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2005 č. 6/2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (PDF-súbor, veľkosť 39 KB)

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 2005 č. 7/2005, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach (PDF-súbor, veľkosť 294 KB)

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 2005 č. 8/2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2004 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky (PDF-súbor, veľkosť 40 KB)

Vestník NBS čiastka 38/2005 vydaná dňa 15. decembra 2005

Čiastka pre verejnosť – 14/2005, cena čiastky: 25,- Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie  Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 2005 č. 6/2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2003 o podmienkach pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch v znení neskorších predpisov (PDF-súbor, veľkosť 54 KB)

Oznamovacia časť

Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2003 č. 4/2003 o podmienkach pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 5/2003, rozhodnutím NBS č. 3/2004 a rozhodnutím NBS č. 6/2005 (PDF-súbor, veľkosť 209 KB)

Vestník NBS čiastka 33/2005 vydaná dňa 24. októbra 2005

Čiastka pre verejnosť – 13/2005, cena čiastky: 14,80 Sk

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie  Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska zo 4. októbra 2005 č. 4/2005 k vypĺňaniu vybraných riadkov hlásení k Opatreniu NBS č. 3/2004 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk (PDF-súbor, veľkosť 66,1 KB)

Metodické usmernenie  Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska zo 4. októbra 2005 č. 5/2005 o postupe bánk a pobočiek zahraničných bánk pri zistení nezrovnalostí v údajoch registra úverov a záruk (PDF-súbor, veľkosť 52,1 KB)

Vestník NBS čiastka 29/2005 vydaná dňa 30. septembra 2005

Čiastka pre verejnosť – 12/2005, cena čiastky: 14,80 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. septembra 2005 č. 5/2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 2/2004 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej  banky Slovenska č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/1004 (PDF-súbor, veľkosť 194 KB)

Vestník NBS čiastka 27/2005 vydaná dňa 16. septembra 2005

Čiastka pre verejnosť – 11/2005, cena čiastky: 14,80 Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 26. augusta 2005 č. 5/2005, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1999 č. 5/1999 o trhovom poriadku primárneho trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej republike znejúcich na slovenskú menu v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 2/2000 (PDF-súbor, veľkosť 35 KB)

Vestník NBS čiastka 26/2005 vydaná dňa 14. septembra 2005

Čiastka pre verejnosť – 10/2005, cena čiastky: 14,80 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. augusta 2005 č. 4/2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska  o registri úverov a záruk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2004  (PDF-súbor, veľkosť 190 KB)

Vestník NBS čiastka 23/2005 vydaná dňa 10. augusta 2005

Čiastka pre verejnosť – 9/2005, cena čiastky: 18,70 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. júla 2005 č. 3/2005, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (PDF-súbor, veľkosť 84 KB)

Vestník NBS čiastka 22/2005 vydaná dňa 14. júla 2005

Čiastka pre verejnosť – 8/2005, cena čiastky: 16,70 Sk

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 21. júna 2005 č. 3/2005 k systému a postupom vnútornej kontroly banky a pobočky zahraničnej banky podľa § 23 ods.1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (PDF-súbor, veľkosť 76 KB)

Vestník NBS čiastka 20/2005 vydaná dňa 24. júna 2005

Čiastka pre verejnosť – 7/2005, cena čiastky: 14,80 Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 7. júna 2005 č. 4/2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie  Národnej banky Slovenska č. 5/2004, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok centrálneho registra krátkodobých cenných papierov vedeného Národnou bankou Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 55 KB)

Vestník NBS čiastka 17/2005 vydaná dňa 18. mája 2005

Čiastka pre verejnosť – 6/2005, cena čiastky: 14,80 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2005 č. 2/2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie  Národnej banky Slovenska č. 11/2004 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely (PDF-súbor, veľkosť 63 KB)

Vestník NBS čiastka 13/2005 vydaná dňa 18. apríla 2005

Čiastka pre verejnosť – 5/2005, cena čiastky: 14,80 Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 8. apríla 2005 č. 3/2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2004 č. 1/2004, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska o vykonávaní cezhraničných prevodov pre klienta  Národnej banky Slovenska – Štátnu pokladnicu (PDF-súbor, veľkosť 37 KB)

Oznamovacia časť

Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 8. apríla 2005 o určení úrokových sadzieb pre účty právnických osôb vedených v slovenských korunách v Národnej banke Slovenska  (PDF-súbor, veľkosť 30 KB) 

Vestník NBS čiastka 11/2005 vydaná dňa 5. apríla 2005

Čiastka pre verejnosť – 4/2005, cena čiastky: 32 Sk

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 22. marca 2005 č. 1/2005 k vykonávaniu bankových činností prostredníctvom jedného bankového povolenia podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov  (PDF-súbor, veľkosť 134 KB)

Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 22. marca 2005 č. 2/2005 k opatreniu NBS č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach  (PDF-súbor, veľkosť 73 KB)

Vestník NBS čiastka 8/2005 vydaná dňa 21. marca 2005

  Čiastka pre verejnosť – 3/2005, cena čiastky: 14,70 Sk 

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. marca 2005 č. 1/2005 o hlásení o konsolidovanom celku alebo subkonsolidovanom celku  (PDF-súbor, veľkosť 67,1 KB)

Vestník NBS čiastka 6/2005 vydaná dňa 1. marca 2005

Čiastka pre verejnosť – 2/2005, cena čiastky: 12 Sk

Oznamovacia časť

Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 28. februára 2005 o určení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 31,3 KB)  

Vestník NBS čiastka 4/2005 vydaná dňa 16. februára 2005

Čiastka pre verejnosť – 1/2005, cena čiastky: 41 Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 28. januára 2005 č. 1/2005 o vykonávaní obchodov Národnej banky Slovenska na menové účely v slovenskej mene (PDF-súbor, veľkosť 177 KB)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 28.januára 2005 č. 2/2005 o vysporiadaní obchodov Národnej banky Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 79KB)

Oznamovacia časť

Redakčné oznámenie o oprave chyby v rozhodnutí Národnej banky Slovenska č. 6/2004 (PDF-súbor, veľkosť 49 KB)

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska pre verejnosť v roku 2004 (PDF-súbor, veľkosť 52 KB)