en en

2006

Vestník NBS čiastka 43/2006 vydaná dňa 28. decembra 2006

Čiastka pre verejnosť – 16/2006, cena čiastky:  132,50 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2006 č. 14/2006 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za spoločnosť a za ňou spravované podielové fondy, depozitármi podielových fondov, burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom a na štatistické účely  (PDF-súbor, veľkosť  531 KB) 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2006 č. 15/2006,  ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík (PDF-súbor, veľkosť  178 KB) 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2006 č. 16/2006,  ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2004 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk (PDF-súbor, veľkosť  171 KB) 

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 20. decembra 2006 č. 691/2006 Z. z. o predkladaní hlásení podľa devízového zákona  (PDF-súbor, veľkosť 243 KB) 

Vestník NBS čiastka 42/2006 vydaná dňa 18. decembra 2006

Čiastka pre verejnosť – 15/2006, cena čiastky:  36,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2006 č. 12/2006 o predkladaní hlásenia o dostatočnej výške vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch  (PDF-súbor, veľkosť  163 KB)  

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2006 č. 13/2006,  ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu (PDF-súbor, veľkosť  164 KB) 

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2006 č. 5/2006 o podmienkach vykonávania činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na území hostiteľského členského štátu a o podmienkach vykonávania činnosti zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky podľa ustanovení § 37a a 37b zákona  č. 650/2004 z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov (PDF-súbor, veľkosť 243 KB) 

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2006 č. 6/2006 k podávaniu žiadosti o prechádzajúci súhlas podľa § 52 zákona č. 43/2004 Z.  z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov (PDF-súbor, veľkosť  223 KB) 

Vestník NBS čiastka 40/2006 vydaná dňa 11. decembra 2006

Čiastka pre verejnosť – 14/2006, cena čiastky: 72,50- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. decembra 2006 č. 10/2006 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (PDF-súbor, veľkosť 369 KB)

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. decembra 2006 č. 11/2006 o predkladaní  hlásenia  o dostatočnej výške vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (PDF-súbor, veľkosť 156 KB)

Vestník NBS čiastka 37/2006 vydaná dňa 24. novembra 2006

Čiastka pre verejnosť – 13/2006, cena čiastky: 246,50 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 2006 č. 8/2006 o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní (PDF-súbor, veľkosť 1,55 MB) 

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. novembra 2006 č. 9/2006 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ pisťovacieho konsolidovaného celku alebo poisťovacieho subkonsolidovaného celku, finančného konsolidovaného celku alebo finančného subkonsolidovaného celku a zmiešaného konsolidovaného celku alebo zmiešaného subkonsolidovaného celku (PDF-súbor, veľkosť  206 KB)

Vestník NBS čiastka 35/2006 vydaná dňa 27. októbra 2006

Čiastka pre verejnosť – 12/2006, cena čiastky: 435,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. októbra 2006 č. 7/2006 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely (PDF-súbor, veľkosť 2370 KB)

Vestník NBS čiastka 32/2006 vydaná dňa 6. októbra 2006

Čiastka pre verejnosť – 11/2006, cena čiastky: 38,50- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. septembra 2006 č. 6/2006 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na  štatistické účely (PDF-súbor, veľkosť 72 KB) 

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 26. septembra 2006 č. 5/2006 o podmienkach vedenia účtov v slovenskej mene a na vykonávanie platobného styku pre klientov – právnické osoby Národnej banky Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 141 KB) 

Vestník NBS čiastka 30/2006 vydaná dňa 27. septembra 2006

Čiastka pre verejnosť – 10/2006, cena čiastky: 53,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. septembra 2006 č. 4/2006 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely (PDF-súbor, veľkosť 321 KB) 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. septembra 2006 č. 5/2006 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely (PDF-súbor, veľkosť  177 KB)

Oznamovacia časť

Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 26. septembra 2006 o určení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 33,3 KB)

Vestník NBS čiastka 27/2006 vydaná dňa 28. augusta 2006

Čiastka pre verejnosť – 9/2006, cena čiastky: 16,50 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. augusta 2006 č. 3/2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie  Národnej banky Slovenska č. 11/2005, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov  Národnej banky Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 44KB)

Vestník NBS čiastka 24/2006 vydaná dňa 25. júla 2006

Čiastka pre verejnosť – 8/2006, cena čiastky: 16,50 Sk

Oznamovacia časť

Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 25. júla 2006 o určení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 31 KB)

Vestník NBS čiastka 22/2006 vydaná dňa 17. júla 2006

Čiastka pre verejnosť – 7/2006, cena čiastky: 38,50 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. júla 2006 č. 2/2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie  Národnej banky Slovenska č. 2/2003 o registri úverov a záruk v znení neskorších predpisov (PDF-súbor, veľkosť 42 KB)

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. apríla 2006 č. 3/2006 vysvetľujúce uplatnenie § 12 a § 13 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uplatňovanie § 2, § 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. (PDF-súbor, veľkosť 55 KB)

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 26. júna 2006 č. 4/2006 k vykonávaniu činností úverových inštitúcií, finančných inštitúcií a obchodníkov s cennými papiermi v systéme jednotnej licencie (systém európskeho pasu) (PDF-súbor, veľkosť 154 KB)  

Vestník NBS čiastka 20/2006 vydaná dňa 29. júna 2006

Čiastka pre verejnosť – 6/2006, cena čiastky: 16,50 Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 13. júna 2006 č. 4/2006 o zrušení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2000 z 23. marca 2000, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska na odovzdávanie a preberania dát platobného styku formou kompatibilných médií

Vestník NBS čiastka 17/2006 vydaná dňa 20. júna 2006

Čiastka pre verejnosť – 5/2006, cena čiastky: 22,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. júna 2006 č. 1/2006 o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky  alebo pobočky zahraničnej banky 

Vestník NBS čiastka 15/2006 vydaná dňa 31. mája 2006

Čiastka pre verejnosť – 4/2006, cena čiastky: 22,- Sk

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 31. marca 2006 č. 2/2006 k postupu Národnej banky Slovenska pri vedení zoznamu ratingových agentúr podľa § 87 odsek 4 až 7 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (PDF-súbor, veľkosť 45 KB)

Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 30. mája 2006 o určení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 30 KB)

Vestník NBS čiastka 9/2006 vydaná dňa 28. marca 2006

Čiastka pre verejnosť – 3/2006, cena čiastky: 22,- Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 21. marca 2006 č. 3/2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska  č. 6/2003, o podmienkach ao postupe poskytovania vnútrodenného úveru účastníkom platobného systému SIPS (PDF-súbor, veľkosť 47 KB)

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 10. februára 2006 č. 1/2006 k správe aktuára o činnosti poisťovne a k správe o činnosti zaisťovne (PDF-súbor, veľkosť 55 KB)

Odporúčanie útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 10. februára 2006 č. 1/2006 k spôsobu uhrádzania poplatkov, ktorých výšku ustanovuje vyhláška č. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k spôsobu uhrádzania poplatku za odbornú skúšku aktuára, ktorej výšku ustanovuje vyhláška č. 448/2005 Z. z. o odbornej skúške aktuára (PDF-súbor,veľkosť 43 KB)

Vestník NBS čiastka 6/2006 vydaná dňa 28. februára 2006

Čiastka pre verejnosť – 2/2006, cena čiastky: 16,60 Sk

Oznamovacia časť

Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 28. februára 2006 o určení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 32 KB)

Vestník NBS čiastka 4/2006 vydaná dňa 21. februára 2006

Čiastka pre verejnosť – 1/2006, cena čiastky: 22,- Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006 č. 1/2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2004 č. 1/2004, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska  o vykonávaní cezhraničných prevodov pre klienta Národnej banky Slovenska – Štátnu pokladnicu v znení rozhodnutia NBS č. 3/2005 (PDF-súbor, veľkosť 63 KB)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006 č. 2/2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska  pre vedenie devízových bežných účtov a devízových termínovaných účtov klientov (PDF-súbor, veľkosť 54 KB)

Oznamovacia časť

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2005 (PDF-súbor, veľkosť 52 KB)