en en

2007

Vestník NBS čiastka 34/2007 vydaná dňa 31. decembra 2007

Čiastka pre verejnosť – 15/2007, cena čiastky: 288,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č.  15/2007 o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov (PDF-súbor, veľkosť 420 KB)

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom (PDF-súbor, veľkosť 342 KB)

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č.  17/2007 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom (PDF-súbor, veľkosť 500 KB)

Vestník NBS čiastka 33/2007 vydaná dňa 12. decembra 2007

Čiastka pre verejnosť – 14/2007, cena čiastky: 474,- Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 4. decembra 2007 č.  2/2007 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2008 (PDF-súbor, veľkosť 154 KB)

Vestník NBS čiastka 30/2007 vydaná dňa 14. novembra 2007

Čiastka pre verejnosť – 13/2007, cena čiastky: 474,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. októbra 2007 č. 12/2007 o predkladaní výkazov bankami a  pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely (PDF-súbor, veľkosť 1174 KB)

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. októbra 2007 č.  13/2007 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely (PDF-súbor, veľkosť 293 KB)

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. októbra 2007 č. 14/2007 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a  lízingovými spoločnosťami na štatistické účely (PDF-súbor, veľkosť 177 KB)

Vestník NBS čiastka 29/2007 vydaná dňa 2. novembra 2007

Čiastka pre verejnosť – 12/2007, cena čiastky: 278,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. októbra 2007 č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s  cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (PDF-súbor, veľkosť 808 KB)

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z  31. júla 2007 č. 378/2007 Z. z., ktorou s mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 166/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č.  657/2006 Z. z. (PDF-súbor, veľkosť 29, KB)

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami (PDF-súbor, veľkosť 24,1 KB)

Vestník NBS čiastka 23/2007 vydaná dňa 31. augusta 2007

Čiastka pre verejnosť – 11/2007, cena čiastky: 22,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2007 č. 9/2007 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s  cennými papiermi a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/2007 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (PDF-súbor, veľkosť 248 KB)

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2007 č. 10/2007, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a  o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a  požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi (PDF-súbor, veľkosť 178 KB)

Vestník NBS čiastka 22/2007 vydaná dňa 21. augusta 2007

Čiastka pre verejnosť – 10/2007, cena čiastky: 46,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. júla 2007 č. 6/2007 o evidencii majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk (PDF-súbor, veľkosť 185 KB)

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. júla 2007 č. 7/2007 o hlásení o konsolidovanom celku (PDF-súbor, veľkosť 131 KB)

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. júla 2007 č. 8/2007 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch (PDF-súbor, veľkosť 245 KB)

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z  31. júla 2007 č. 378/2007 Z. z. o poskytovaní informácií klientom alebo potenciálnym klientom pred poskytnutím investičnej služby (PDF-súbor, veľkosť 28,9 KB)

Zoznam osôb s  riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s  finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami (PDF-súbor, veľkosť 24,1 KB)

Vestník NBS čiastka 21/2007 vydaná dňa 24. júla 2007

Čiastka pre verejnosť – 9/2007, cena čiastky: 13,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. júla 2007 č. 5/2007, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu v  znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2006 (PDF-súbor, veľkosť 176 KB)

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 29. mája 2007 č.  271/2007 Z. z. o druhom vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu (PDF-súbor, veľkosť 88 KB)

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 12. júna 2007 č.  285/2007 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.  340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (PDF-súbor, veľkosť 130 KB)

Vestník NBS čiastka 17/2007 vydaná dňa 25. mája 2007

Čiastka pre verejnosť – 8/2007, cena čiastky: 32,- Sk

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 1. mája 2007 č.  4/2007 k pôsobeniu subjektov v oblasti kolektívneho investovania v  rámci jednotného európskeho povolenia (PDF-súbor, veľkosť 341 KB)

Vestník NBS čiastka 14/2007 vydaná dňa 25. apríla 2007

Čiastka pre verejnosť – 7/2007, cena čiastky: 13,- Sk

Oznamovacia časť

Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 24. apríla 2007 o určení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 138 KB)

Vestník NBS čiastka 12/2007 vydaná dňa 28. marca 2007

Čiastka pre verejnosť – 6/2007, cena čiastky: 13,- Sk

Oznamovacia časť

Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 27. marca 2007 o určení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 138 KB)

Vestník NBS čiastka 11/2007 vydaná dňa 21. marca 2007

Čiastka pre verejnosť – 5/2007, cena čiastky: 252,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. marca 2007 č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bchodníkov s cennými papiermi (PDF-súbor, veľkosť 1,05 MB)

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. marca 2007 č. 3/2007 o postupe poisťovní, poisťovacích maklérov, poisťovacích agentov a sprostredkovateľov poistenia z iného členského štátu pri registrácii podriadených a výlučných sprostredkovateľov poistenia právnických osôb (PDF-súbor, veľkosť 174 KB)

Vestník NBS čiastka 10/2007 vydaná dňa 2. marca 2007

Čiastka pre verejnosť – 4/2007, cena čiastky: 23,- Sk

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. februára 2007 č. 1/2007 k systému hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu bánk (PDF-súbor, veľkosť 102 KB)

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 7. februára 2007 č. 2/2007 k výkladu ustanovení zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov obmedzujúcich výšku výdavkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane výdavkov osôb konajúcich v jej prospech na uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, propagáciu a reklamu dôchodkových fondov, propagačnú činnosť a  reklamu (PDF-súbor, veľkosť 257 KB)

Vestník NBS čiastka 6/2007 vydaná dňa 31. januára 2007

Čiastka pre verejnosť – 3/2007, cena čiastky: 30,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 23. januára 2007 č. 3/2007 o predkladaní výkazov subjektmi zabezpečujúcimi distribúciu cenných papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami a zahraničnými investičnými spoločnosťami za základe verejnej ponuky investorom na území Slovenskej republiky na štatistické účely (PDF-súbor, veľkosť 103 KB)

Vestník NBS čiastka 4/2007 vydaná dňa 22. januára 2007

Čiastka pre verejnosť – 2/2007, cena čiastky: 272,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2007 č. 2/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s  cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (PDF-súbor, veľkosť 82 KB)

Vestník NBS čiastka 2/2007 vydaná dňa 12. januára 2007

Čiastka pre verejnosť – 1/2007, cena čiastky: 24,– Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. januára 2007 č. 1/2007 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (PDF-súbor, veľkosť 102 KB)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 9. januára 2007 č. 1/2007 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2007 (PDF-súbor, veľkosť 52,7 KB)

Oznamovacia časť

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska pre verejnosť v roku 2006 (PDF-súbor, veľkosť 58,2 KB)