en en

2008

Vestník NBS čiastka 43/2008 vydaná dňa 30. decembra 2008

Čiastka pre verejnosť – 21/2008, cena čiastky: ,- Sk/ €

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny (PDF-súbor, veľkosť 4792 KB)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 8/2008 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska(PDF-súbor, veľkosť 167 KB)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 9/2008 o podmienkach účasti v TARGET2-SK (PDF-súbor, veľkosť 538 KB)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 10/2008 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK (PDF-súbor, veľkosť 249 KB)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 11/2008 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2009 (PDF-súbor, veľkosť 197 KB)

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. decembra 2008 č. 7/2008 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu (PDF-súbor, veľkosť 345 KB)

Oznámenie o úrokových sadzbách pre účty právnických osôb vedené v eurách v Národnej banke Slovenska platných od 1. januára 2009 (PDF-súbor, veľkosť 127 KB)

Oznámenie Národnej banky Slovenska  o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 11. novembra 2008 č. 494/2008 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Aurela Stodolu. (PDF-súbor, veľkosť 129 KB)

Oznámenie  Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 523/2008 Z. z., ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike. (PDF-súbor, veľkosť 135 KB)

Vestník NBS čiastka 41/2008 vydaná dňa 20. decembra 2008

Čiastka pre verejnosť – 20/2008, cena čiastky: 445,- Sk/ 14,77€

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely  (PDF-súbor, veľkosť 53090 KB)

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 27/2008 o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní na štatistické účely a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní (PDF-súbor, veľkosť 5373 KB)

Vestník NBS čiastka 39/2008 vydaná dňa 10. decembra 2008

Čiastka pre verejnosť – 19/2008, cena čiastky: 128,- Sk/4,25 €

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2008 č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne (PDF-súbor, veľkosť 6429 KB)

Oznamovacia časť

Rozhodnutie Bankovej rady  Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2008 o určení základnej úrokovej sadzby  Národnej banky Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 133 KB)

Metodické usmernenie  Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2008 č. 6/2008 k pôsobeniu poisťovní v oblasti poskytovania poisťovacej činnosti podľa ustanovení § 15 až § 22, § 81 a § 85 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa niektorých ustanovení zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k pôsobeniu sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia podľa ustanovení § 8 a § 16 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia (PDF-súbor, veľkosť  373 KB)

Vestník NBS čiastka 37/2008 vydaná dňa 5. decembra 2008

Čiastka pre verejnosť – 18/2008, cena čiastky: 175,- Sk/5,81 €

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 24/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (PDF-súbor, veľkosť 402 KB)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 3/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie (PDF-súbor, veľkosť 388KB)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 4/2008  o podmienkach na vedenie účtov a na vykonávanie tuzemských prevodov a v eurách pre právnické osoby a o vykonávaní hotovostných operácií bánk (PDF-súbor, veľkosť 274 KB)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 5/2008  o podmienkach na vedenie účtov v cudzej mene a na vykonávanie cezhraničných prevodov pre právnické osoby (PDF-súbor, veľkosť 308 KB)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 6/2008  o podmienkach na vykonávanie cezhraničných prevodov pre klienta Národnej banky Slovenska, ktorým je Štátna pokladnica (PDF-súbor, veľkosť 575 KB)

Vestník NBS čiastka 35/2008 vydaná dňa 20. novembra 2008

Čiastka pre verejnosť – 17/2008, cena čiastky: 57,- Sk/1,87 €

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 č. 21/2008 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely (PDF-súbor, veľkosť 1610 KB)

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 č. 22/2008 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely (PDF-súbor, veľkosť 1334 KB)

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 č. 23/2008 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely (PDF-súbor, veľkosť 2556 KB)

Vestník NBS čiastka 34/2008 vydaná dňa 12. novembra 2008

Čiastka pre verejnosť – 16/2008, cena čiastky: 40,- Sk/1,33 €

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 č. 20/2008 o predkladaní poistno-matematických údajov a štatistických údajov poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne (PDF-súbor, veľkosť 1491 KB)

Oznamovacia časť

Rozhodnutie Bankovej rady  Národnej banky Slovenska z 11. novembra 2008 o určení základnej úrokovej sadzby  Národnej banky Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 132 KB)

Vestník NBS čiastka 33/2008 vydaná dňa 7. novembra 2008

Čiastka pre verejnosť – 15/2008, cena čiastky:   21 Sk/0,7  €

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. októbra 2008 č. 19/2008, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  (PDF-súbor, veľkosť 181 KB)

Vestník NBS čiastka 31/2008 vydaná dňa 28. októbra 2008

Čiastka pre verejnosť – 14/2008, cena čiastky:  57,- Sk/1,89 €

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. októbra 2008 č. 17/2008, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkova s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkova s cennými papiermi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2007 (PDF-súbor, veľkosť 243 KB)

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. októbra 2008 č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska 11/2007  o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (PDF-súbor, veľkosť 273 KB)

Oznamovacia časť

Rozhodnutie Bankovej rady  Národnej banky Slovenska z 28. októbra 2008 o určení základnej úrokovej sadzby  Národnej banky Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 132 KB)

Vestník NBS čiastka 29/2008 vydaná dňa 21. októbra 2008

Čiastka pre verejnosť – 13/2008, cena čiastky:  25,- Sk/0,83 €

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie  Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 13. októbra 2008 č. 5/2008 o zásadách postupu pri delegovaní investičných služieb na poskytovateľa so sídlom v nečlenskom štáte (§71g ods. 6 zákona o cenných papieroch) (PDF-súbor, veľkosť  166 KB)

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 9. septembra 2008 č. 357/2008 Z. z. o majetkovej angažovanosti výkajúcej sa finančných derivátov (PDF-súbor, veľkosť 131 KB)

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2008 č. 59/2008 Z. z. o vydaní pamätných obehových euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 10. výročia Hospodárskej a menovej únie (PDF-súbor, veľkosť 127 KB)

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 30. septembra 2008 č. 387/2008 Z. z., ktorou sa zrušujú vykonávacie predpisy o bankovkách  a minciach vydaných predo dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike (PDF-súbor, veľkosť 127 KB)

Vestník NBS čiastka 26/2008 vydaná dňa 22. septembra 2008

Čiastka pre verejnosť – 12/2008, cena čiastky:  21,- Sk/ 0,70 €

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. septembra 2008 č. 16/2008, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF-súbor, veľkosť  138 KB)

Oznamovacia časť

Oznámenie  Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 7. júla 2008 č. 308/2008 Z. z. o nominálnych hodnotách, vzhľade, technických parametroch, základných ochranných prvkoch a ďalších náležitostiach eurobankoviek a euromincí vydaných a určených do peňažného obehu v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch (PDF-súbor, veľkosť 126 KB)

Vestník NBS čiastka 23/2008 vydaná dňa 26. augusta 2008

Čiastka pre verejnosť – 11/2008, cena čiastky:  62,- Sk

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie  Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. augusta 2008 č. 4/2008 k pravidlám investovania majetku v podielových fondoch (PDF-súbor, veľkosť  597 KB)

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska zo 7. júla 2008 č. 288/2008 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní (PDF-súbor, veľkosť 29,5 KB)

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska zo 7. júla 2008 č. 303/2008 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 1 000 Sk s tematikou rozlúčky so slovenskou korunou (PDF-súbor, veľkosť 27 KB)

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. júla 2008 č. 310/2008 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti (PDF-súbor, veľkosť 28,5 KB)

Vestník NBS čiastka 21/2008 vydaná dňa 18. júla 2008

Čiastka pre verejnosť – 10/2008, cena čiastky: 28,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie  Národnej banky Slovenska zo 7. júla 2008 č. 15/2008, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch (PDF-súbor, veľkosť 214 KB)

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie  Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 7. júla 2008 č. 3/2008 k výkladu informačných povinností finančných inštitúcií pri prechode na euro podľa ustanovení zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF-súbor, veľkosť 170 KB)

Vestník NBS čiastka 20/2008 vydaná dňa 2. júla 2008

Čiastka pre verejnosť – 9/2008, cena čiastky: 24,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie  Národnej banky Slovenska z 24. júna 2008 č. 14/2008, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti (PDF-súbor, veľkosť 193 KB)

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 10. júna 2008 č. 221/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia (PDF-súbor, veľkosť 130 KB)

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 24. júna  2008 Z. z. č. 240/2008, ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá (PDF-súbor, veľkosť 129 KB)

Vestník NBS čiastka 18/2008 vydaná dňa 13. júna 2008

Čiastka pre verejnosť – 8/2008, cena čiastky:  21,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie  Národnej banky Slovenska z 3. júna  2008 č. 13/2008 o odbornej skúške aktuára (PDF-súbor, veľkosť 110 KB)

Vestník NBS čiastka 17/2008 vydaná dňa 3. júna 2008

Čiastka pre verejnosť – 7/2008, cena čiastky: 28,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie  Národnej banky Slovenska z 20. mája 2008 č. 11/2008 o náležitostiach správy zodpovedného akturára o činnosti poisťovne alebo zaisťovne a o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne (PDF-súbor, veľkosť 41,8 KB)

Opatrenie  Národnej banky Slovenska z 20. mája 2008 č. 12/2008, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb (PDF-súbor, veľkosť 77,4 KB)

Vestník NBS čiastka 15/2008 vydaná dňa 15. mája 2008

Čiastka pre verejnosť – 6/2008, cena čiastky: 171,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie  Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008 č. 7/2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve (PDF-súbor, veľkosť 194 KB)

Opatrenie  Národnej banky Slovenska zo 6. mája 2008 č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banke Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 382 KB)

Opatrenie  Národnej banky Slovenska z 13. mája 2008 č. 9/2008 o predkladaní výkazov subjektmi zabezpečujúcimi distribúciu cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania na účely dohľadu (PDF-súbor, veľkosť 254 KB)

Opatrenie  Národnej banky Slovenska z 13. mája 2008 č. 10/2008,  ktorým sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých s umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve (PDF-súbor, veľkosť 217 KB)

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska  č. 4/2007 k pôsobeniu subjektov v oblasti kolektívneho investovania v rámci jednotného európskeho povolenia v znení Metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom zo 7. mája 2008 č. 2/2008 (PDF-súbor, veľkosť 412 KB)

Oznámenie  Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 1. apríla 2008 č. 125/2008 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní (PDF-súbor, veľkosť  93 KB)

Vestník NBS čiastka 14/2008 vydaná dňa 22. apríla 2008

Čiastka pre verejnosť – 5/2008, cena čiastky: 147,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie  Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2008 č. 5/2008, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 45 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF-súbor, veľkosť 95,6 KB)

Opatrenie  Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2008 č. 6/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní (PDF-súbor, veľkosť 2,61 MB)

Vestník NBS čiastka 12/2008 vydaná dňa 9. apríla 2008

Čiastka pre verejnosť – 4/2008, cena čiastky: 303,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie  Národnej banky Slovenska z 1. apríla 2008 č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní (PDF-súbor, veľkosť 435 KB)

Oznamovacia časť

Oznámenie  Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 19. februára 2008 č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde (PDF-súbor, veľkosť 31,6 KB)

Oznámenie  Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 18. marca 2008 Z. z. č. 101/2008 o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti  (PDF-súbor, veľkosť  30 KB)

Zoznam osôb  s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami (PDF-súbor, veľkosť 34,2 KB)

Vestník NBS čiastka 8/2008 vydaná dňa 18. marca 2008

Čiastka pre verejnosť – 3/2008, cena čiastky: 92,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. marca 2008 č. 3/2008 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely (PDF-súbor, veľkosť 212 KB)

Oznamovacia časť

Oznámenie  Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 19. februára 2008 č. 64/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú rovnocenné požiadavky pre emitentov so sídlom v nečlenských štátoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (PDF-súbor, veľkosť 134 KB)

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 9. októbra  2007 č. 9/2008 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry  (PDF-súbor, veľkosť 87,4 KB)

Oznámenie  Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 9. októbra  2007 č. 58/2008 Z. z. o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 400. výročia korunovácie Mateja II. v Bratislave  (PDF-súbor, veľkosť 127 KB)

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 11. marca 2008 č. 1/2008 k pôsobeniu úverových inštitúcií, finančných inštitúcií a obchodníkov s cennými papiermi v rámci jedného európskeho povolenia (PDF-súbor, veľkosť 347 KB)

Zoznam osôb  s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami (PDF-súbor, veľkosť 89,8 KB)

Vestník NBS čiastka 6/2008 vydaná dňa 11. februára 2008

Čiastka pre verejnosť – 2/2008, cena čiastky: 28,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. februára 2008 č. 1/2008, ktorým sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery (PDF-súbor, veľkosť 136 KB)

Opatrenie  Národnej banky Slovenska z 5. februára 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne (PDF-súbor, veľkosť 180 KB)

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie  Národnej banky Slovenska  z 31. januára 2008 č. 1/2008 k niektorým ustanoveniam § 17a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o  Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (PDF-súbor, veľkosť 130 KB)

Register predpisov  Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2007 (PDF-súbor, veľkosť 185 KB)

Vestník NBS čiastka 1/2008 vydaná dňa 10. januára 2008

Čiastka pre verejnosť – 1/2008, cena čiastky: 95,- Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 1/2008, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2003, ktorým sa ustanovujú podmienky  Národnej banky Slovenska pre vedenie devízových bežných účtov a devízových termínovaných účtov klientov v znení rozhodnutia NBS č. 2/2006 (PDF-súbor, veľkosť 163 KB)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 2/2008, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2004, ktorým sa ustanovujú podmienky  Národnej banky Slovenska o vykonávaní cezhraničných prevodov pre klienta Národnej banky Slovenska  – Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov (PDF-súbor, veľkosť 163 KB)

Oznamovacia časť

Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2003, ktorým sa ustanovujú podmienky  Národnej banky Slovenska pre vedenie devízových bežných účtov a devízových termínovaných účtov klientov ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 2/2006 a rozhodnutím NBS č. 1/2008 (PDF-súbor, veľkosť 358, KB)

Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 13. februára 2004 č. 1/2004, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2004, ktorým sa ustanovujú podmienky  Národnej banky Slovenska o vykonávaní cezhraničných prevodov pre klienta Národnej banky Slovenska  – Štátnu pokladnicu ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 3/2005, rozhodnutím NBS č. 1/2006 a rozhodnutím NBS č. 2/2008 (PDF-súbor, veľkosť 509, KB)