en en

2011

Vestník NBS čiastka 31/2011 vydaná dňa 23. decembra 2011

Čiastka pre verejnosť – 15/2011

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2011 č. 9/2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. decembra 2011 č. 2/2011 k nadmernému obchodovaniu na účte klienta

Vestník NBS čiastka 29/2011 vydaná dňa 16. decembra 2011

Čiastka pre verejnosť – 14/2011

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. novembra 2011 č. 19/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. novembra 2011 č. 20/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 2011 č. 21/2011 o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 2011 č. 8/2011 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2012

Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 3/2010 o podmienkach účasti v TARGET2-SK ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 10/2010 a rozhodnutím NBS č. 7/2011

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 29. novembra 2011 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trenčín

Vestník NBS čiastka 27/2011 vydaná dňa 6. decembra 2011

Čiastka pre verejnosť – 13/2011

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2011 č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2011 č. 17/2011 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2011 č. 18/2011 o predkladaní výkazu správcovskými spoločnosťami za podielové fondy alebo podfondy na štatistické účely 

Vestník NBS čiastka 25/2011 vydaná dňa 25. novembra 2011

Čiastka pre verejnosť – 12/2011

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. novembra 2011 č. 13/2011 o spôsobe určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a vo verejnom špeciálnom podielovom fonde a spôsobe výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011 č. 14/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011 č. 15/2011 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí

Oznamovacia časť 

Oznámenie Národnej banky Slovenska z 25. októbra 2011 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 10. výročia zavedenia hotovostnej meny euro

Vestník NBS čiastka 24/2011 vydaná dňa 18. novembra 2011

Čiastka pre verejnosť – 11/2011

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. novembra 2011 č. 12/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011č. 6/2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2011 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011 č. 7/2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2010 o podmienkach účasti v TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 10/2010

Oznamovacia časť

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Oznámenie Národnej banky Slovenska z 27. septembra 2011 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Pribinu pri príležitosti 1150. výročia jeho úmrtia

Vestník NBS čiastka 22/2011 vydaná dňa 7. októbra 2011

Čiastka pre verejnosť – 10/2011

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. septembra 2011 č. 11/2011 o rizikách a systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany

Vestník NBS čiastka 21/2011 vydaná dňa 26. septembra 2011

Čiastka pre verejnosť – 9/2011

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. septembra 2011 č. 10/2011 o kritériách, limitoch a obmedzeniach, ktoré musí spĺňať fond krátkodobého peňažného trhu a fond peňažného trhu 

Vestník NBS čiastka 19/2011 vydaná dňa 31. augusta 2011

Čiastka pre verejnosť – 8/2011

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 16. augusta 2011 č. 5/2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2009 o obchodných podmienkach na poskytovanie tuzemských platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby a na vykonávanie hotovostných operácií bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. augusta 2011 č. 9/2011 o podmienkach na vymedzenie likvidných finančných aktív a o podrobnostiach k prevoditeľným cenným papierom a nástrojom peňažného trhu obsahujúcim derivát a k podielovým fondom kopírujúcim zloženie indexu

Vestník NBS čiastka 17/2011 vydaná dňa 8. augusta 2011

Čiastka pre verejnosť – 7/2011

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2011 č. 5/2011 o podrobnostiach o obsahu informácií pre podielnikov pri zlúčení podielových fondov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2011 č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2011 č. 7/2011 o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2011 č. 8/2011 o náležitostiach zmlúv, ktoré sa uzatvárajú pri hlavnom fonde a zbernom fonde a o obsahu vnútorných pravidiel činnosti správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný fond a zberný fond

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2011 č. 4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 14. júna 2011 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trnava

Vestník NBS čiastka 14/2011 vydaná dňa 29. júna 2011

Čiastka pre verejnosť – 6/2011

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 14. júna 2011 č. 3/2011 o podmienkach účasti v platobnom systéme EURO SIPS

Oznamovacia časť 

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska  zo 16. mája 2011 č. 1/2011 k vykonávaniu činností úverových inštitúcií, finančných inštitúcií, zahraničných úverových inštitúcií a zahraničných finančných inštitúcií v rámci jedného európskeho povolenia

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 18. apríla 2011 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Cikkera

Vestník NBS čiastka 10/2011 vydaná dňa 12. mája 2011

Čiastka pre verejnosť – 5/2011

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. apríla  2011 č. 3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. apríla 2011 č. 4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely

Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 11/2010 a rozhodnutím NBS č. 1/2011

Vestník NBS čiastka 8/2011 vydaná dňa 18. apríla 2011

Čiastka pre verejnosť – 4/2011

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 12. apríla 2011 č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 9. novembra 2010 č. 11/2010  

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 12. apríla 2011 č. 2/2011 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska

Vestník NBS čiastka 7/2011 vydaná dňa 5. apríla 2011

Čiastka pre verejnosť – 3/2011

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. marca 2011 č. 2/2011 o predkladaní výkazov poisťovňami a zaisťovňami, ktoré sú predmetom dohľadu nad skupinou 

Vestník NBS čiastka 6/2011 vydaná dňa 24. marca 2011

 Čiastka pre verejnosť – 2/2011

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. marca 2011 č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk

Oznamovacia časť

Výrok rozhodnutia o odobratí povolenia

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky zo 7. decembra 2010 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 900. výročia vzniku zoborských listín

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky z 15. februára 2011 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia prijatia Memoranda národa slovenského 

Vestník NBS čiastka 4/2011 vydaná dňa 18. februára 2011

Čiastka pre verejnosť – 1/2011

Oznamovacia časť

Výrok rozhodnutia o odobratí povolenia                                                                  

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2010