en en

2014

Vestník NBS čiastka 37/2014 vydaná dňa 20. decembra 2014

Čiastka pre verejnosť 18/2014

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2014 č. 23/2014, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2014 č. 24/2014 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 16. decembra 2014 č. 25/2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 14/2014 z 25. novembra 2014, o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2015 925

Oznamovacia čast

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom z 15. decembra 2014 č. 4/2014 k vnútornému kontrolnému systému platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie a pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2014 č. 2/2014 k používaniu identifikátora právnickej osoby (LEI kód) pre poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2014 č. 3/2014 k používaniu identifikátora právnickej osoby (LEI kód) pre inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia („IORP“)

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2014 č. 369/2014 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy

Vestník NBS čiastka 35/2014 vydaná dňa 12. decembra 2014

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. decembra 2014 č. 21/2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní v znení opatrenia č. 27/2008

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2014 č. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 13/2014 z 9. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely

Vestník NBS čiastka 33/2014 vydaná dňa 10. novembra 2014

Čiastka pre verejnosť 16/2014

Oznamovacia časť

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 27.októbra 2014 č. 1/2014

Vestník NBS čiastka 31/2014 vydaná dňa 16. októbra 2014

Čiastka pre verejnosť 15/2014

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. októbra 2014 č. 20/2014 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi

Vestník NBS čiastka 30/2014 vydaná dňa 9. októbra 2014

Čiastka pre verejnosť 14/2014

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 12/2014 zo 7. októbra 2014 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 30. septembra 2014 k uplatňovaniu Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, vo vzťahu k vykazovacím povinnostiam obchodníkov s cennými papiermi

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 2/2014 z 30. septembra 2014 k vybavovaniu sťažností pre obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti podľa požiadaviek Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 3/2014 z 30. septembra 2014 k vybavovaniu sťažností pre banky, platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí podľa požiadaviek Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo)

Odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. októbra 2014 v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov

Vestník NBS čiastka 29/2014 vydaná dňa 30. septembra 2014

Čiastka pre verejnosť 13/2014

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2014 zo 16. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby

Úplné znenie č. 10/2014 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2013 z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení rozhodnutia NBS č. 9/2014

Úplné znenie č. 11/2014 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2012 zo 16. októbra 2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 249/2014 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava

Vestník NBS čiastka 27/2014 vydaná dňa 10. septembra 2014

Čiastka pre verejnosť 12/2014

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 15/2014, ktorým sa ustanovujú náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu, jeho rozsah, obsah a štruktúra informácií, ktoré má štatút obsahovať

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 18/2014 o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septebmra 2014 č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátov ého financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely

Vestník NBS čiastka 24/2014 vydaná dňa 11. augusta 2014

Čiastka pre verejnosť 11/2014

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 14/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2014 z 29. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení rozhodnutia NBS č. 7/2013

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2014 z 5. augusta 2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 22/2014 vydaná dňa 17. júla 2014

Čiastka pre verejnosť 10/2014

Normatívna časť

Úplné znenie č. 6/2014 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2010 z 2. marca 2010 o podmienkach účasti v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Zrušenie odporúčania Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2012 zo 16. januára 2012 na podporu stability bankového sektora

Vestník NBS čiastka 19/2014 vydaná dňa 10. júna 2014

Čiastka pre verejnosť 9/2014

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2014 z 10. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2010 o podmienkach účasti v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2014 z 10. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu

Úplné znenie č. 5/2014 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení rozhodnutia NBS č. 4/2014

Vestník NBS čiastka 18/2014 vydaná dňa 6. júna 2014

Čiastka pre verejnosť 8/2014

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 2014 č. 10/2014 o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 2014 č. 11/2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 15/2014 vydaná dňa 9. mája 2014

Čiastka pre verejnosť 7/2014

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2014 č. 9/2014, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2007 o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov v znení opatrenia č. 24/2008

Vestník NBS čiastka 14/2014 vydaná dňa 28. apríla 2014

Čiastka pre verejnosť 6/2014

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 8/2014 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 4. marca 2014 č. 87/2014 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou chránený areál Dubnícke bane – nálezisko opálov

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Vestník NBS čiastka 11/2014 vydaná dňa 1. apríla 2014

Čiastka pre verejnosť 5/2014

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 1. apríla 2014 č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 9/2014 vydaná dňa 21. marca 2014

Čiastka pre verejnosť 4/2014

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. marca 2014 č. 4/2014 o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. marca 2014 č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenie Národnej banky Slovenska z 18. februára 2014 č. 65/2014 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Vestník NBS čiastka 5/2014 vydaná dňa 21. februára 2014

Čiastka pre verejnosť 3/2014

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. februára 2014 č. 2/2014 o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. februára 2014 č. 3/2014, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči cudzozemcom

Oznamovacia časť

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2013

Vestník NBS čiastka 3/2014 vydaná dňa 30. januára 2014

Čiastka pre verejnosť 2/2014

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 28. januára 2014 č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu

Vestník NBS čiastka 1/2014 vydaná dňa 16. januára 2014

Čiastka pre verejnosť 1/2014

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. januára 2014 č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní