en en

2015

Vestník NBS čiastka 39/2015 vydaná dňa 22. decembra 2015

Čiastka pre verejnosť 23/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 33/2015, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 34/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2014 o  predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s  cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 35/2015, o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 36/2015, o predkladaní výkazov a hlásení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. decembra 2015 č. 7/2015 k niektorým náležitostiam ozdravného plánu a zjednodušeného ozdravného plánu

Vestník NBS čiastka 38/2015 vydaná dňa 17. decembra 2015

Čiastka pre verejnosť 23/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 27/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č.  16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení opatrenia č. 24/2008

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 28/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia č. 25/2014

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 29/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia č. 2/2015

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 30/2015 o  poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 31/2015 o  poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 32/2015 o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

Vestník NBS čiastka 37/2015 vydaná dňa 11. decembra 2015

Čiastka pre verejnosť 22/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 20/2015 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 21/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 22/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2014 o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 23/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 24/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 25/2015 o  maximálnej výške technickej úrokovej miery

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 26/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2012 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

Vestník NBS čiastka 35/2015 vydaná dňa 7. decembra 2015

Čiastka pre verejnosť 21/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2015 č. 16/2015 o predkladaní výkazov a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 17/2015 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu podľa zákona o bankách

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 18/2015 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 19/2015 o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky

Vestník NBS čiastka 32/2015 vydaná dňa 12. novembra 2015

Čiastka pre verejnosť 20/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 22/2015 z 3. novembra 2015 o určení ročných príspevkov a osobitných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2016

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 29. septembra 2015 č. 306/2015 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Vestník NBS čiastka 31/2015 vydaná dňa 5. novembra 2015

Čiastka pre verejnosť 19/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. októbra 2015 č. 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. októbra 2015 č. 14/2015, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. októbra 2015 č. 15/2015 o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim

Vestník NBS čiastka 29/2015 vydaná dňa 23. októbra 2015

Čiastka pre verejnosť 18/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 20/2015 z 20. októbra 2015 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 21/2015 z 20. októbra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. októbra 2015 č. 6/2015 o obsahu štatútu vlastného fondu poisťovne

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 29. septembra 2015 č. 258/2015 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 5. októbra 2015 č. 264/2015 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

Vestník NBS čiastka 28/2015 vydaná dňa 14. októbra 2015

Čiastka pre verejnosť 17/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. októbra 2015 č. 9/2015 o predkladaní výkazu veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. októbra 2015 č. 10/2015 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. októbra 2015 č. 11/2015 o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. októbra 2015 č. 12/2015, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 18/2015 z 29. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 19/2015 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2012 zo 16. októbra 2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 26/2015 vydaná dňa 30. septembra 2015

Čiastka pre verejnosť 16/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 14/2015 z 29. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o  obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení rozhodnutia NBS č. 4/2014

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 15/2015 z 29. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie

Úplné znenie č. 16/2015 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 17/2015 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25. novembra 2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie v znení rozhodnutia NBS č. 15/2015

Vestník NBS čiastka 25/2015 vydaná dňa 7. septembra 2015

Čiastka pre verejnosť 15/2015

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2015 č. 194/2015 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v  nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2015 č. 195/2015 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 28. júla 2015 č. 207/2015 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 30. výročia vlajky Európskej únie

Vestník NBS čiastka 23/2015 vydaná dňa 13. augusta 2015

Čiastka pre verejnosť 14/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. augusta 2015 č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2011 o rizikách a systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. augusta 2015 č. 8/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim

Vestník NBS čiastka 20/2015 vydaná dňa 22. júla 2015

Čiastka pre verejnosť 13/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2015 č. 6/2015 o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 13/2015 zo 14. júla 2015 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Vestník NBS čiastka 19/2015 vydaná dňa 10. júla 2015

Čiastka pre verejnosť 12/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplné znenie č. 12/2015 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie platobných služieb spoločnosti SPPS, a.s.

Vestník NBS čiastka 17/2015 vydaná dňa 26. júna 2015

Čiastka pre verejnosť 11/2015

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 2. júna 2015 č. 4/2015 k niektorým náležitostiam ozdravného plánu

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. júna 2015 č. 5/2015 k predkladaniu informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. júna 2015 č. 1/2015 k  definíciám finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. f) a  g) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP“)

Vestník NBS čiastka 15/2015 vydaná dňa 17. júna 2015

Čiastka pre verejnosť 10/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v TARGET2-SK

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2015 z 9. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2015 z 9. júna 2015 o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2015 z 9. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2012 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska

Vestník NBS čiastka 13/2015 vydaná dňa 4. júna 2015

Čiastka pre verejnosť 9/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. mája 2015 č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2015 z 26. mája 2015 o určení lokálne systémovo významných bánk

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2015 z 26. mája 2015 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) pre O-SII

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2015 z 26. mája 2015 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) na krytie systémového rizika

Vestník NBS čiastka 10/2015 vydaná dňa 30. apríla 2015

Čiastka pre verejnosť 8/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2015 z 28. apríla 2015 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Vestník NBS čiastka 9/2015 vydaná dňa 28. apríla 2015

Čiastka pre verejnosť 7/2015

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 2/2015 k povinnosti poisťovateľa poskytnúť klientovi pred uzatvorením niektorých druhov poistenia oceňovacie tabuľky a k možnostiam jednostrannej zmeny ich obsahu

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 3/2015 k označovaniu a propagácii poistných produktov

Redakčné oznámenie o oprave chýb v metodickom usmernení Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. marca 2015 č. 1/2015 k podávaniu žiadostí o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom

Vestník NBS čiastka 8/2015 vydaná dňa 14. apríla 2015

Čiastka pre verejnosť 6/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. marca 2015 č. 4/2015 o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu

Vestník NBS čiastka 6/2015 vydaná dňa 31. marca 2015

Čiastka pre verejnosť 5/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. marca 2015 č. 3/2015, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení opatrenia č. 8/2013

Vestník NBS čiastka 5/2015 vydaná dňa 26. marca 2015

Čiastka pre verejnosť 4/2015

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. marca 2015 č. 1/2015 k podávaniu žiadostí o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom

Vestník NBS čiastka 3/2015 vydaná dňa 16. marca 2015

Čiastka pre verejnosť 3/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. marca 2015 č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu

Vestník NBS čiastka 2/2015 vydaná dňa 27. februára 2015

Čiastka pre verejnosť 2/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. februára 2015 č. 1/2015 o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika

Vestník NBS čiastka 1/2015 vydaná dňa 2. februára 2015

Čiastka pre verejnosť 1/2015

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2015 z 27. januára 2015 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

OZNAMOVACIA ČASŤ

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2014