en en

2018

Vestník NBS čiastka 37/2018 vydaná dňa 31. decembra 2018

Čiastka pre verejnosť 22/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplné znenie č. 20/2018 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 36/2018 vydaná dňa 31. decembra 2018

Čiastka pre verejnosť 21/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 16/2018 z 18. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 17/2018 z 18. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2013 z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 18/2018 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 19/2018 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2013 z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti Fair Credit Slovakia, SE

Štatút výboru pre finančnú gramotnosť

Vestník NBS čiastka 35/2018 vydaná dňa 31. decembra 2018

Čiastka pre verejnosť 20/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2018 č. 17/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2018 č. 18/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu

Úplné znenie č. 15/2018 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších rozhodnutí NBS

Vestník NBS čiastka 33/2018 vydaná dňa 18. decembra 2018

Čiastka pre verejnosť 19/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva

OZNAMOVACIA ČASŤ

Stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 10. decembra 2018 č. 1/2018 k identifikácii a overeniu identifikácie klienta – fyzickej osoby, bez jej fyzickej prítomnosti prostredníctvom technických prostriedkov a postupov podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Vestník NBS čiastka 30/2018 vydaná dňa 30. novembra 2018

Čiastka pre verejnosť 18/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2018 z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 12/2018 z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 13/2018 z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 12/2016 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 14/2018 z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 10/2015 o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska v znení rozhodnutia NBS č. 13/2016

Vestník NBS čiastka 29/2018 vydaná dňa 30. novembra 2018

Čiastka pre verejnosť 17/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK

Vestník NBS čiastka 27/2018 vydaná dňa 16. novembra 2018

Čiastka pre verejnosť 16/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. novembra 2018 č. 14/2018 o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. novembra 2018 č. 15/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015

Vestník NBS čiastka 26/2018 vydaná dňa 8. novembra 2018

Čiastka pre verejnosť 15/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2018 zo 6. novembra 2018 o  určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2019

Vestník NBS čiastka 25/2018 vydaná dňa 26. októbra 2018

Čiastka pre verejnosť 14/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2018 z 23. októbra 2018 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 č. 280/2018 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 č. 297/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike

Vestník NBS čiastka 23/2018 vydaná dňa 16. októbra 2018

Čiastka pre verejnosť 13/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 č. 12/2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2018 č. 267/2018 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 400. výročia korunovácie Ferdinanda II. v Bratislave

Vestník NBS čiastka 22/2018 vydaná dňa 15. októbra 2018

Čiastka pre verejnosť 12/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

Vestník NBS čiastka 21/2018 vydaná dňa 31. augusta 2018

Čiastka pre verejnosť 11/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2018 č. 9/2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2018 č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk

Vestník NBS čiastka 20/2018 vydaná dňa 27. júla 2018

Čiastka pre verejnosť 10/2018

OZNAMOVACIA ČASŤ

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 16. júla 2018 č. 1/2018 k politikám a postupom odmeňovania v súvislosti s predajom a poskytovaním produktov a služieb retailového bankovníctva

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti FINANC PARTNERS s. r. o.

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 3. júla 2018 č. 219/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky

Vestník NBS čiastka 18/2018 vydaná dňa 9. júla 2018

Čiastka pre verejnosť 9/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2018 z 3. júla 2018 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia na poskytovanie úverov a pôžičiek spotrebiteľom spoločnosti TRILA Finance, s. r. o.

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 15. mája 2018 č. 181/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968

Vestník NBS čiastka 15/2018 vydaná dňa 12. júna 2018

Čiastka pre verejnosť 8/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. mája 2018 č. 8/2018, ktorým sa ustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

Vestník NBS čiastka 13/2018 vydaná dňa 1. júna 2018

Čiastka pre verejnosť 7/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. mája 2018 č. 6/2018, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. mája 2018 č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 29. mája 2018 č. 4/2018 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 29. mája 2018 č. 5/2018 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 24. apríla 2018 č. 149/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča

Vestník NBS čiastka 11/2018 vydaná dňa 30. apríla 2018

Čiastka pre verejnosť 6/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2018 z 24. apríla 2018 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Vestník NBS čiastka 9/2018 vydaná dňa 13. apríla 2018

Čiastka pre verejnosť 5/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2018 z 10. apríla 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 5/2018 vydaná dňa 23. februára 2018

Čiastka pre verejnosť 4/2018

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. februára 2018 č. 2/2018 k podmienkam na zosúladenie platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí a ich činnosti so zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení účinnom od 13. januára 2018)

Vestník NBS čiastka 4/2018 vydaná dňa 15. februára 2018

Čiastka pre verejnosť 3/2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. februára 2018 č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. februára 2018 č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. februára 2018 č. 3/2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2018 č. 32/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave

Vestník NBS čiastka 3/2018 vydaná dňa 2. februára 2018

Čiastka pre verejnosť 2/2018

NORMATíVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 z 30. januára 2018 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti COFIDIS, a. s.

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti InDevel, s. r. o.

Vestník NBS čiastka 2/2018 vydaná dňa 19. januára 2018

Čiastka pre verejnosť 1/2018

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. januára 2018 č. 1/2018 k preukazovaniu spôsobilosti a vhodnosti osôb navrhovaných do funkcií podľa § 7 ods. 2 písm. e) a § 8 ods. 2 písm. c) zákona o bankách

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti Provident Financial

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti Consumer Finance Holding

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2017 č. 2/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2017 č. 3/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára