en en

2019

Vestník NBS čiastka 46/2019 vydaná dňa 31. decembra 2019

Čiastka pre verejnosť 24/2019

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom zo 16. decembra 2019 č. 11/2019 k  povinnému poisteniu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva

Vestník NBS čiastka 43/2019 vydaná dňa 19. decembra 2019

Čiastka pre verejnosť 23/2019

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 2019 č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2018

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 2019 č. 10/2019 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2018

Vestník NBS čiastka 42/2019 vydaná dňa 17. decembra 2019

Čiastka pre verejnosť 22/2019

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2019 č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 18/2018

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2019 č. 7/2019, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre štatutárny audit bánk a pobočiek zahraničných bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2019 č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 12. novembra 2019 č. 416/2019 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla

Vestník NBS čiastka 39/2019 vydaná dňa 4. decembra 2019

Čiastka pre verejnosť 21/2019

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. novembra 2019 č.  5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia č. 1/2014

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 27. novembra 2019 č. 10/2019 k postupu uplatňovania silnej autentifikácie používateľa platobných služieb pri vykonávaní platobných operácií prostredníctvom platobnej karty na internete (e-commerce platby)

Vestník NBS čiastka 37/2019 vydaná dňa 15. novembra 2019

Čiastka pre verejnosť 20/2019

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 20/2019 z 12. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 21/2019 z 12. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 22/2019 z 12. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 23/2019 z 12. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK

Vestník NBS čiastka 36/2019 vydaná dňa 30. októbra 2019

Čiastka pre verejnosť 19/2019

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 18/2019 z 21. októbra 2019 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 19/2019 z 22.októbra 2019 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2020

Vestník NBS čiastka 34/2019 vydaná dňa 14. októbra 2019

Čiastka pre verejnosť 18/2019

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. októbra 2019 č. 3/2019 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. októbra 2019 č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu

Vestník NBS čiastka 31/2019 vydaná dňa 30. septembra 2019

Čiastka pre verejnosť 17/2019

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z  27. augusta 2019 č. 284/2019 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I.

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 27. augusta 2019 č. 285/2019 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa


Vestník NBS čiastka 29/2019 vydaná dňa 23. septembera 2019

Čiastka pre verejnosť 16/2019

OZNAMOVACIA ČASŤ

Stanovisko Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom zo 16. septembra 2019 č. 4/2019 k aplikácii výnimky podľa § 54 ods. 3 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

Vestník NBS čiastka 27/2019 vydaná dňa 11. septembra 2019

Čiastka pre verejnosť 15/2019

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. augusta 2019 č. 2/2019 o výkazoch predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. augusta 2019 č. 9/2019 k procesu preskúmavania a schvaľovania prospektov

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 23. júla 2019 č. 260/2019 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka

Vestník NBS čiastka 25/2019 vydaná dňa 30. augusta 2019

Čiastka pre verejnosť 14/2019

OZNAMOVACIA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 17/2019 (sp. č. NBS1-000-039-367) z 21. augusta 2019 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám

Vestník NBS čiastka 23/2019 vydaná dňa 20. augusta 2019

Čiastka pre verejnosť 13/2019

OZNAMOVACIA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 16/2019 (sp. č. NBS1-000-039-042) z 12. augusta 2019 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k binárnym opciám

Vestník NBS čiastka 22/2019 vydaná dňa 26. júla 2019

Čiastka pre verejnosť 12/2019

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2019 z 23. júla 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 12/2019 z 23. júla 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 13/2019 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 14/2019 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 15/2019 z 23. júla 2019 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Vestník NBS čiastka 21/2019 vydaná dňa 26. júla 2019

Čiastka pre verejnosť 11/2019

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 z 23. júla 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2019 z 23. júla 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 10/2019 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 20/2019 vydaná dňa 4. júla 2019

Čiastka pre verejnosť 10/2019

OZNAMOVACIA ČASŤ

Stanovisko Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 1. júla 2019 č. 2/2019 pre banky k vybraným ustanoveniam z opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie vydaného podľa zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stanovisko Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 1. júla 2019 č. 3/2019 pre poskytovateľov platobných služieb k poskytovaniu informácií poskytovaných k platobnému účtu na žiadosť vlastníka bytu alebo nebytového priestoru podľa zákona o platobných službách

Odporúčanie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 1. júla 2019 č. 2/2019 k  definíciám finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. f) a  g) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP„)

Vestník NBS čiastka 16/2019 vydaná dňa 7. júna 2019

Čiastka pre verejnosť 9/2019

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2019 z 28. mája 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 7/2019 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 14/2019 vydaná dňa 31. mája 2019

Čiastka pre verejnosť 8/2019

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2019 z 28. mája 2019 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2019 z 28. mája 2019 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2019 z 28. mája 2019, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok registra bankových úverov a záruk

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 27. mája 2019 č. 7/2019, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2018/08 ku kritériám STS pre sekuritizáciu aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov podľa článku 23 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 27. mája 2019 č. 8/2019, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2018/09 ku kritériám STS pre sekuritizáciu aktívami nezabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov podľa článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402

Stanovisko Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 27. mája 2019 č. 1/2019 pre banky k vybraným ustanoveniam z opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie vydaného podľa zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vestník NBS čiastka 13/2019 vydaná dňa 24. mája 2019

Čiastka pre verejnosť 7/2019

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 13. mája 2019 č. 6/2019 k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnenj činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v rámci činnosti obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Vestník NBS čiastka 12/2019 vydaná dňa 23. mája 2019

Čiastka pre verejnosť 6/2019

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 13. mája 2019 č. 4/2019 k ochrane platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, agenta platobných služieb, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie a pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 9. mája 2019 č. 5/2019 k ochrane poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu EÚ a pobočky poisťovne z iného ako členského štátu EÚ pri vykonávaní poisťovacej činnosti v životnom poistení pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

Vestník NBS čiastka 10/2019 vydaná dňa 9. mája 2019

Čiastka pre verejnosť 5/2019

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2019 z 30. apríla 2019 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 29. apríla 2019 č. 3/2019 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 2. apríla 2019 č. 97/2019 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave

Vestník NBS čiastka 8/2019 vydaná dňa 5. apríla 2019

Čiastka pre verejnosť 4/2019

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska, útvarov dohľadu nad finančným trhom z 25. marca 2019 č. 2/2019, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2018/07 k podmienkam využívania výnimky z uplatňovania mechanizmu pre prípad nepredvídaných udalostí podľa článku 33 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/389 (regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy)

Odporúčanie Národnej banky Slovenska, útvarov dohľadu nad finančným trhom z 25. marca 2019 č. 1/2019 k uplatňovaniu vymedzenia zlyhania podľa článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Vestník NBS čiastka 5/2019 vydaná dňa 5. marca 2019

Čiastka pre verejnosť 3/2019

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. februára 2019 č. 1/2019 k distribúcii fondov oprávnenými subjektami

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti TELERVIS PLUS a. s.

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 29. januára 2019 č. 68/2019 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 29. januára 2019 č. 69/2019 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika

Vestník NBS čiastka 3/2019 vydaná dňa 1. februára 2019

Čiastka pre verejnosť 2/2019

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2019 z 29. januára 2019 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Vestník NBS čiastka 1/2019 vydaná dňa 16. januára 2019

Čiastka pre verejnosť 1/2019

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. januára 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu