en en

2020

Vestník NBS čiastka 42/2020 vydaná dňa 22. decembra 2020

Čiastka pre verejnosť 21/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 21/2020 z 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom zo 14. decembra 2020 č. 6/2020 k outsourcingu

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom zo 14. decembra 2020 č. 7/2020, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2020/04 o určení váženej priemernej splatnosti tranže v súlade s článkom 257 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2020 č. 399/2020 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Vestník NBS čiastka 40/2020 vydaná dňa 15. decembra 2020

Čiastka pre verejnosť 20/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2020 č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o  uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2020 č. 7/2020, ktroým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 12 decembra 2017 č. 13/2017 o predkladní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 38/2020 vydaná dňa 4. decembra 2020

Čiastka pre verejnosť 19/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2020 z 24. novembra 2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre úvery na bývanie

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2020 z 24. novembra 2020, ktorým  sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre spotrebiteľské úvery

Vestník NBS čiastka 35/2020 vydaná dňa 28. októbra 2020

Čiastka pre verejnosť 18/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 18/2020 z 13. októbra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2020 z  26. mája 2020 o odpustení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na druhý polrok 2020

Úplné znenie č. 19/2020 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 11/2020 z 26. mája 2020 o odpustení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na druhý polrok 2020 v znení rozhodnutia NBS č. 18/2020

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 20/2020 z 27. októbra 2020 o  určení miery proticyklického kapitálového vankúša

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska z 27. októbra 2020 o vydaní oznámenia č. 305/2020 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Matúšku

Vestník NBS čiastka 33/2020 vydaná dňa 21. októbra 2020

Čiastka pre verejnosť 17/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. októbra 2020 č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahranaičných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 17/2020 z 13. októbra 2020, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z  28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Odporúčanie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. októbra 2020 č. 1/2020 k nadobúdaniu dlhových cenných papierov na úrovni špekulatívneho investičného pásma a dlhových cenných papierov bez investičného ratingu do majetku doplnkových dôchodkových fondov spravovaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Oznámenie Národnej banky Slovenska z 8. septembra 2020 o vydaní oznámenia č. 270/2020 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Svätopluka II

Vestník NBS čiastka 31/2020 vydaná dňa 25. septembra 2020

Čiastka pre verejnosť 16/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 16/2020 z 25. augusta 2020 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2021

Vestník NBS čiastka 30/2020 vydaná dňa 11. septembra 2020

Čiastka pre verejnosť 15/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 15/2020 z 8. septembra 2020, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 21/2016 z 27. septembra 2016 o uznaní miery tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika pre expozície nachádzajúce sa v Estónsku

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 31. augusta 2020 č. 5/2020 k  zverejňovaniu informácií bankami v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2020 č. 220/2020 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Štefana Baniča

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2020 č. 221/2020 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Vestník NBS čiastka 26/2020 vydaná dňa 31. júla 2020

Čiastka pre verejnosť 14/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 14/2020 z 28. júla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2020 z 28. júla 2020 o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami a poisťovňami počas pandémie COVID-19

Vestník NBS čiastka 25/2020 vydaná dňa 17. júla 2020

Čiastka pre verejnosť 13/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 13/2020 zo 14. júla 2020 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 2020 č. 185/2020 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Poľana

Vestník NBS čiastka 23/2020 vydaná dňa 18. júna 2020

Čiastka pre verejnosť 12/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. júna 2020 č. 2/2020 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov a na udelenie povolenia na vytváranie a  spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov

Vestník NBS čiastka 22/2020 vydaná dňa 12. júna 2020

Čiastka pre verejnosť 11/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 12/2020 z 9. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 21/2020 vydaná dňa 1. júna 2020

Čiastka pre verejnosť 10/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2020 z 26. mája 2020 o odpustení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na druhý polrok 2020

Vestník NBS čiastka 20/2020 vydaná dňa 27. mája 2020

Čiastka pre verejnosť 9/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. mája 2020 č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2020 z 26. mája 2020 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2020 z 26. mája 2020 o  určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. mája 2020 č. 3/2020 k hodnoteniu výšky poistného v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 18. mája 2020 č. 4/2020 k vykonávaniu finančného sprostredkovania na diaľku

Vestník NBS čiastka 19/2020 vydaná dňa 15. mája 2020

Čiastka pre verejnosť 8/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2020 z 15. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v  Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 17/2020 vydaná dňa 30. apríla 2020

Čiastka pre verejnosť 7/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2020 z 30. apríla 2020 určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Vestník NBS čiastka 16/2020 vydaná dňa 20. apríla 2020

Čiastka pre verejnosť 6/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2020 zo 17. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní Oznámenie Národnej banky Slovenska z 24. marca 2020 č. 83/2020 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Maximiliána Hella

Vestník NBS čiastka 12/2020 vydaná dňa 5. marca 2020

Čiastka pre verejnosť 5/2020

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 24. 2. 2020 č. 1/2020 k poskytovaniu osobitného finančného vzdelávania

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 24. 2. 2020 č. 2/2020 k  nadmernému obchodovaniu na účte klienta

Vestník NBS čiastka 10/2020 vydaná dňa 20. februára 2020

Čiastka pre verejnosť 4/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplne znenie č. 4 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č.  4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Úplne znenie č. 5 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 9/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 22/2019

Vestník NBS čiastka 9/2020 vydaná dňa 13. februára 2020

Čiastka pre verejnosť 3/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplne znenie č. 3 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2018 z  27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 23/2019

Vestník NBS čiastka 8/2020 vydaná dňa 10. februára 2020

Čiastka pre verejnosť 2/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplne znenie č. 2 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 7/2020 vydaná dňa 31. januára 2020

Čiastka pre verejnosť 1/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2020 z 28. januára 2020 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2019 č. 10/2020 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča