en en

2021

Vestník NBS čiastka 46/2021 vydaná dňa 10. decembra 2021

Čiastka pre verejnosť 23/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplné znenie č. 14/2021 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 15/2021 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 45/2021 vydaná dňa 9. decembra 2021

Čiastka pre verejnosť 22/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplné znenie č. 13/2021 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 44/2021 vydaná dňa 6. decembra 2021

Čiastka pre verejnosť 21/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplné znenie č. 11/2021 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 9/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 12/2021 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 41/2021 vydaná dňa 29. novembra 2021

Čiastka pre verejnosť 20/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. novembra 2021 č. 13/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 38/2021 vydaná dňa 19. novembra 2021

Čiastka pre verejnosť 19/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2021 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2021 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2021 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 22/2019

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2021 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 23/2019

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2021 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 36/2021 vydaná dňa 9. novembra 2021

Čiastka pre verejnosť 18/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. októbra 2021 č. 12/2021 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Vestník NBS čiastka 35/2021 vydaná dňa 4. novembra 2021

Čiastka pre verejnosť 17/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. októbra 2021 č. 11/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 32/2021 vydaná dňa 29. septembra 2021

Čiastka pre verejnosť 16/2021

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 6. septembra 2021 č. 7/2021 o podmienkach vykonávania cezhraničnej činnosti a o  podmienkach vykonania cezhraničného prevodu podľa ustanovení § 37a a 37d zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 29/2021 vydaná dňa 23. augusta 2021

Čiastka pre verejnosť 15/2021

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 10. augusta 2021 č. 323/2021 Z. z o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý

Vestník NBS čiastka 28/2021 vydaná dňa 10. augusta 2021

Čiastka pre verejnosť 14/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. júla 2021 č. 10/2021, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 13. júla 2021 č. 314/2021 Z. z. o  vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 13. júla 2021 č. 315/2021 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka

Vestník NBS čiastka 26/2021 vydaná dňa 3. augusta 2021

Čiastka pre verejnosť 13/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. júla 2021 č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk

Vestník NBS čiastka 23/2021 vydaná dňa 30. júna 2021

Čiastka pre verejnosť 12/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 8. júna 2021 č. 253/2021 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska – Fujara, hudobný nástroj a  jeho hudba

Vestník NBS čiastka 22/2021 vydaná dňa 28. júna 2021

Čiastka pre verejnosť 11/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene o doplnení niektorých zákonov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 7/2021 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2021 z 21. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v  Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 20/2021 vydaná dňa 10. júna 2021

Čiastka pre verejnosť 10/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2021 z 8. júna 2021 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2022

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 25. mája 2021 č. 230/2021 Z. z. o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v  nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná

Vestník NBS čiastka 18/2021 vydaná dňa 31. mája 2021

Čiastka pre verejnosť 9/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. mája 2021 č. 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2021 z 25. mája 2021 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2021 z 25. mája 2021, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2020 z  26. mája 2020 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2021 č. 4/2021 k riadeniu rizík v oblasti informačných a komunikačných technológií a bezpečnosti

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2021 č. 5/2021, ktorým sa preberajú usmernenia o požiadavkách na poisťovne a zaisťovne týkajúce sa usmernenia o bezpečnosti a riadení informačných a komunikačných technológií

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2021 č. 6/2021 ku kumulácií kľúčových funkcií v poisťovníctve

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 11. mája 2021 č. 184/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 50. výročia zdolania prvej osemtisícovej hory Nanga Parbat slovenskými horolezcami

Vestník NBS čiastka 16/2021 vydaná dňa 19. mája 2021

Čiastka pre verejnosť 8/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2021 č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Vestník NBS čiastka 14/2021 vydaná dňa 6. mája 2021

Čiastka pre verejnosť 7/2021

OZNAMOVACIA ČASŤ

Stanovisko útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska Stanovisko z 19. apríla 2021 č. 1/2021 pre poskytovateľov platobných služieb, ktorí vedú platobný účet prístupný online k postupom predstavujúcim prekážky v poskytovaní platobných iniciačných služieb a  služieb informovania o účte

Vestník NBS čiastka 12/2021 vydaná dňa 20. apríla 2021

Čiastka pre verejnosť 6/2021

OZNAMOVACIA ČASŤ

Odporúčanie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 22. marca 2021 k vlastnému posúdeniu rizika a solventnosti

Vestník NBS čiastka 10/2021 vydaná dňa 1. apríla 2021

Čiastka pre verejnosť 5/2021

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 22. marca 2021 č.  3/2021 k procesu preskúmavania a schvaľovania prospektov

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 9. marca 2021 č. 118/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur pri príležitosti 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody

Vestník NBS čiastka 7/2021 vydaná dňa 17. februára 2021

Čiastka pre verejnosť 4/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. februára 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení opatrenia č. 6/2017

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. februára 2021 č. 3/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim v znení opatrenia č. 8/2017

Vestník NBS čiastka 6/2021 vydaná dňa 8. februára 2021

Čiastka pre verejnosť 3/2021

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z  25. januára 2021 č. 1/2021 k verejnej ponuke cenných papierov

Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z  2. februára 2021 č. 2/ 2021 k moratóriu na splátky úverov v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 26. januára 2021 č. 48/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia uvedenia do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici

Vestník NBS čiastka 4/2021 vydaná dňa 26. januára 2021

Čiastka pre verejnosť 2/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 22. januára 2021 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Vestník NBS čiastka 1/2021 vydaná dňa 19. januára 2021

Čiastka pre verejnosť 1/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. januára 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 12. januára 2021 o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19