en en

Zoznam platných právnych predpisov vydaných NBS

uverejnených vo Vestníku NBS

Zoznam platných právnych predpisov Národnej banky Slovenska je NBS povinná zverejňovať podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.