en en

Otázky a odpovede z tlačovej konferencie 30. 4. 2020

Už o malú chvíľu odpovieme na vaše otázky, no ešte pred tým by som chcela v mene celého Eurosystému a všetkých členov ECB opätovne uviesť, že ide o globálnu zdravotnícku krízu, pri ktorej najväčšou prioritou musí byť snaha o záchranu životov a zastavenie šírenia nákazy. Od našej poslednej tlačovej konferencie, ktorá sa konala 12. marca, sa koronavírusom nakazili približne ďalšie tri milióny ľudí, z toho tretina v eurozóne. Hoci je potešujúce vidieť, že sa krivka úmrtnosti vyrovnáva, nesmieme zabúdať, že každé jedno úmrtie je tragédiou pre pozostalých, a preto by sme chceli vyjadriť úprimnú sústrasť všetkým tým, ktorých sa tieto úmrtia dotkli. Tiež by sme chceli vyjadriť vďaku, hlbokú vďaku všetkým tým, od doktorov po zdravotné sestry a vodičov sanitiek, ktorí stoja na frontovej línii tohto boja proti vírusu a riskujú svoje životy.

Ako som už povedala, ide o veľmi zvláštne a neisté časy, čo do určitej miery podčiarkuje aj to, že viceprezident de Guindos tu nie je po mojom boku. Viceprezident de Guindos je s nami online, fungujeme v oddelených tímoch, nevídame sa, nestretávame sa, a preto je s nami v telefonickom spojení. Ak by ste naňho mali otázky, samozrejme vám ich zodpovie, keďže je tu s nami.

Aj my budeme dnes fungovať v zvláštnom režime. Táto miestnosť je iná, než počas tlačových konferencií v minulosti. Je prázdna. Vy všetci sledujete online prenos a posielate alebo budete posielať svoje otázky týkajúce sa zasadnutia Rady guvernérov, ktoré sa práve skončilo.

Dobré popoludnie, ďakujem za prijatie mojich otázok. Prvá otázka sa týka nákupov aktív. Chcem sa opýtať, či ste diskutovali o zmene zloženia alebo tempa nákupov aktív? Predovšetkým ma zaujíma, či ste hovorili o zahrnutí vysokovýnosných „prašivých“ dlhopisov (junk bonds) do programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP)?

Druhá otázka sa týka priamych menových transakcií (outright monetary transactions – OMT), konkrétne či v súčasnej kríze považujete OMT za vhodný nástroj v prípade niektorých krajín? Myslíte si, že plošný program Európskeho mechanizmu pre stabilitu (European Stability Mechanism – ESM) pre celú eurozónu, ako niektorí navrhujú, by bolo životaschopné riešenie?

Lagardová: Ďakujem veľmi pekne za vaše dve priame otázky. Pri odpovedi na prvú otázku mi dovoľte, aby som vám trochu priblížila posledné dva dni, ktoré sme strávili spoločne s členmi Rady guvernérov. Tiež by som pre vás rada zhrnula obrovské množstvo zmien, ktoré Eurosystém spolu s ECB v posledných týždňoch schválil a vo väčšine prípadov aj implementoval. Pokiaľ ide o aktuálnu situáciu, v súčasnosti čelíme hospodárskej kontrakcii, ktorej rozsah a rýchlosť nemajú v našich časoch obdobu. Šírenie koronavírusu a s ním spojené reštriktívne opatrenia v značnej miere doslova zabrzdili hospodársku aktivitu na celom svete. Sledujeme rýchle prehlbovanie hospodárskeho vplyvu nevyhnutných reštriktívnych opatrení v našom okolí. Spočiatku boli výrazne ovplyvnené iba niektoré sektory. Hovorilo sa o doprave, o turizme a o zábavnom priemysle. S pribúdajúcimi reštriktívnymi opatreniami boli do veľkej miery jednoducho vypnuté celé sektory hospodárstva.

To sa odrazilo, a ešte sa len odrazí, na reálnych číslach, ktoré len teraz začínajú prichádzať. Videli sme len zopár čísel za prvý štvrťrok a, ak mám byť úprimná, nepriaznivý scenár našej prognózy pre druhý štvrťrok naznačuje pokles o 15 % na štvrťročnej báze. Ukazovatele spotrebiteľského a podnikateľského sentimentu sa prepadávajú a podmienky na trhu práce sa výrazne zhoršujú. Ak sa napríklad pozrieme na kompozitný index PMI, v apríli vykazuje hodnotu 13,5, pričom v marci bol na úrovni 29,7 a vo februári 51,6. Pod tento pokles, ktorý je tiež veľmi výrazný a mnohé vysvetľuje, sa podpísal vývoj vo výrobnom sektore, ale tiež v sektore služieb. Rýchly ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery Európskej komisie sa tiež prepadol na úroveň -27,7. Keď sa pozrieme na údaje o pracovnej sile, 718 000 firiem v Nemecku požiadalo o špeciálny program krátkodobej práce.

Vo Francúzsku sa počet firiem, ktoré požiadali o chômage partiel, špeciálne schémy čiastočnej nezamestnanosti, zvýšil z 24 000 na 425 000 a zahŕňa viac ako 10 miliónov zamestnancov. V Taliansku sa to týka 4,6 milióna zamestnancov. Stále nie je jasné, aký bude priebeh pandémie a ako dlho bude trvať, prípadne aké ďalšie reštriktívne opatrenia bude potrebné prijať; tieto informácie sú samozrejme nevyhnutné, aby sme vedeli odhadnúť budúci vývoj hospodárskej situácie. Z hľadiska prípravy našich prognóz a všetkých tých, ktorí prognózy na celom svete pripravujú, je súčasná situácia extrémne zložitá. Ako som už spomenula, naše scenáre medziročného rastu, od mierneho až po ten nepriaznivejší, uvádzajú pokles o 5 % až 12 %, v závislosti od prijatých reštriktívnych opatrení. S postupným uvoľňovaním reštriktívnych opatrení samozrejme očakávame oživenie hospodárskej aktivity, ktorého rýchlosť a rozsah však nevieme predpovedať.

Dovoľte mi teraz prejsť na množstvo opatrení, ktoré sme od marca prijali. Všetky opatrenia boli zamerané na 1) zabezpečenie dostatku likvidity, 2) zachovanie plynulého toku úverov podnikom a domácnostiam a 3) zachovanie výrazne akomodačných podmienok financovania. Toto sú tri ciele, ktoré sledujeme. Máme núdzový pandemický program nákupu v hodnote 750 mld. €, upravený program nákupu aktív, ktorý sme 12. marca navýšili na 120 mld. €, v kombinácii s mesačnými nákupmi v hodnote 20 mld. €. Spolu ide o viac ako 1 bilión €, ktoré môžeme využiť do konca roka na nákup aktív. Náš nový cielený refinančný nástroj dokáže bankám poskytnúť likviditu v objeme približne 3 bilióny € so zápornou sadzbou, ktorá môže byť výrazne nižšia ako sadzba menovej politiky. Po tretie, pristúpili sme k výraznému uvoľneniu pravidiel týkajúcich sa kolaterálu, aby banky mohli aj naďalej využívať refinančné operácie a aby sme dokázali zabezpečiť efektívnosť našej menovej politiky aj v časoch obrovského napätia na finančných trhoch a v kontexte hroziacich znížení ratingu.

Tieto opatrenia spolu tvoria skutočne silný balík, ktorý poskytuje nevyhnutnú podporu hospodárstvu eurozóny, predovšetkým sektorom najviac vystaveným kríze. Ubezpečujem vás, že súčasné rýchlo sa meniace hospodárske prostredie nepretržite monitorujeme a každé z opatrení posudzujeme samostatne a tiež ako súčasť balíka, aby sme vedeli zhodnotiť, či sú aj naďalej správne nastavené a či majú správny rozsah. V záujme ďalšieho uvoľnenia podmienok pre banky, aby pokračovali v poskytovaní úverov do reálnej ekonomiky, sme sa preto dnes rozhodli prijať ďalšie opatrenie. Uvoľnili sme podmienky našich TLTRO III. Čo sme urobili? Znížili sme úrokové sadzby o ďalších 25 bázických bodov pre obdobie od júna 2020 do júna 2021. Úroková sadzba pri TLTRO III tak môže dosiahnuť až mínus jedno percento. Zároveň sme rozhodli o vytvorení nového nástroja, ktorý voláme PELTRO (pandemic emergency longer-term refinancing operations), čiže núdzové pandemické dlhodobejšie refinančné operácie. Ich cieľom je podpora stavu likvidity v celej eurozóne, v celom jej finančnom systéme, a zabezpečenie naďalej plynulého fungovania peňažných trhov prostredníctvom účinného likviditného zabezpečovacieho mechanizmu.

Tieto operácie budú prebiehať formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených finančných prostriedkov, s úrokovou sadzbou na úrovni 25 bázických bodov pod priemernou sadzbou hlavných refinančných operácií, tzv. MRO sadzbou. Rada guvernérov – a o tomto sme diskutovali počas posledných dvoch dní – je viac než kedykoľvek predtým odhodlaná posilniť svoj záväzok zabezpečiť priaznivé finančné podmienky pre všetky sektory a krajiny, aby dokázali absorbovať bezprecedentný šok, ktorému čelíme. V plnej miere preto využijeme flexibilitu, ktorú poskytuje núdzový pandemický program nákupu a ďalšie nástroje menovej politiky, aby sme zabezpečili, že zo súčasného nastavenia menovej politiky budú rovnako profitovať všetky sektory a všetky krajiny.

Všetko vám to hovorím preto, aby som odpovedala na vaše otázky, pretože jedným z rozhodnutí, ktoré sme prijali a o ktorých som práve hovorila, je rozšírenie skupiny kolaterálu tým, že sme v podstate zmrazili ratingy na úrovni zo 7. apríla. Ako minimálnu hodnotu ratingu sme stanovili stupeň kreditnej kvality 5 (CQS5), čo bankám poskytuje široký výber pri zabezpečovaní financovania. O programe APP sme nediskutovali. Dovoľte mi však opäť pripomenúť, že sme plne flexibilní, zvážime všetky možnosti, prijmeme rozhodnutia a budeme ich monitorovať a menovú politiku nastavíme tak, aby bola, rovnako ako jej prenos, účinná.

Vaša druhá otázka sa týkala OMT. Dovoľte mi pripomenúť, že OMT boli vytvorené ešte v roku 2012 a v tom čase boli zverejnené aj kompletné informácie o podmienkach a charakteristikách OMT. OMT boli určené na riešenie konkrétnych situácií v jednotlivých krajinách a konkrétnych okolností, keď nesprávny výkon fiškálnej alebo štrukturálnej politiky podnietil vznik hrozieb pre celú eurozónu, ktoré by sa mohli naplniť. To bolo vtedy. Dnes už takejto situácii nečelíme. V súčasnosti čelíme situácii, keď nehovoríme o jednej krajine, ale o všetkých krajinách, o globálnom šoku, ktorého vplyv je veľmi symetrický. Skutočne najlepším nástrojom, ktorý máme k dispozícii, je núdzový pandemický program nákupu (PEPP).

OMT samozrejme zostávajú jedným z možných nástrojov a nenaznačujeme, že by sme chceli OMT eliminovať, program PEPP je však presne nastavený na podmienky krízy, ktorej aktuálne čelíme. Okrem toho, rozhodnutie o aktivovaní OMT je samozrejme v kompetencii Rady guvernérov. Myslím, že som na vaše dve otázky odpovedala.

Len pre objasnenie, keďže ste práve povedali, že Rada guvernérov nediskutovala o APP; zaujímalo by ma, či sa diskutovalo o zvýšení alebo úprave objemu a zloženia programu PEPP? Spomínali ste niečo také, že ste pripravení robiť úpravy, a to je niečo, čo teraz očakávajú mnohí ekonómovia.

Moja druhá otázka je, aké boli vaše dôvody, pre ktoré ste dnes neznížili úrokové sadzby vzhľadom na to, že, ako sa zdá, sadzba núdzových pandemických dlhodobejších refinančných operácií prakticky znižuje sadzbu hlavných refinančných operácií (MRO) o 25 bázických bodov?

Lagardová: Pokiaľ ide o vašu prvú otázku o núdzovom pandemickom programe nákupu aktív: rada by som vám pripomenula, že ide o samostatný program, veľmi výnimočný program, ktorý je zameraný na riešenie pandémie. Takže je iný ako ostatné programy, preto je cielený, je dočasný a je flexibilný. Pripomeniem vám, že čas uplatňovania programu PEPP určí Rada guvernérov. Nebude ukončený skôr ako na konci kalendárneho roka, ale v závislosti od trvania krízy – a rozhodne o tom Rada guvernérov – by mohol pokračovať aj po konci roka 2020. A nie je to jediný program, ktorý máme. Máme programy nákupu, zahŕňajúce 120 mld. €, o ktorých sa rozhodlo 12. marca. Máme náš opakujúci sa program v hodnote 20 mld. € mesačne, ktorý je tiež k dispozícii. Nesústreďujme sa len na PEPP, ktorý je veľmi špecificky navrhnutý, ale sa uistime, že rozumieme celému arzenálu, ktorý má ECB k dispozícii a ktorý predstavuje viac ako 1 bilión €.

Pokiaľ ide o program PEPP, chcem vás naviesť na presné znenie, ktoré máme, týkajúce sa flexibility. Z pamäti, o čom sa rozhodlo a bolo výsledkom značných diskusií vzhľadom na výnimočné okolnosti, ktorými práve prechádzame; v skutočnosti ide o to, že vzhľadom na skutočnosť – a teraz citujem – „že niektoré individuálne zavedené limity by mohli obmedzovať opatrenia, ktoré musí ECB prijať pre naplnenie svojho mandátu, Rada guvernérov zváži ich revíziu v takom rozsahu, aby boli jej kroky primerané rizikám, ktorým práve čelíme“. To veľmi jasne naznačuje, že ak to bude nevyhnutné, pretože naše kroky budú obmedzované týmito individuálne zavedenými limitmi, vrátime sa k nim. Viete, že krátko nato bol zverejnený právny predpis, ktorý veľmi zreteľne odlišuje podiely APP od podielov PEPP.

Veríme, že musíme v plnej miere využiť, a budeme ďalej v plnej miere využívať, túto flexibilitu. To platí pre všetky triedy aktív. Platí to pre všetky jurisdikcie. Platí to v priebehu času. Takže túto flexibilitu v plnej miere využijeme. Sme určite pripravení revidovať, preskúmať a, ako sa veľmi jasne uvádza v úvodnom vyhlásení, nastaviť a upraviť veľkosť a zloženie programu PEPP, pokiaľ ide o jeho objem a dĺžku, aby sme zaistili riadny prenos účinkov našej menovej politiky a jej nastavenia. Pokiaľ ide o úrokovú sadzbu: viete, pozeráme sa na všetky opatrenia, ktoré sme prijali od začiatku marca, a sme presvedčení, že masívne zabezpečenie likvidity, upravené a výrazne zlepšené TLTRO, s rozšírenou zásobou kolaterálu, ktorú môžu banky využívať, v kombinácii s úrokovou sadzbou, ktorá už bola nízka, vytvárajú takú kombináciu v jednom balíku, ktorý skutočne rieši aktuálnu situáciu. A ukazuje sa to na výsledkoch.

Myslím si, že prieskum bankových úverov, ktorý bol publikovaný pred pár dňami, je v tomto ohľade úplne explicitný. Kroky, ktoré sme prijali, sa taktiež odrážajú vo vývoji výnosov mnohých štátnych dlhopisov za niekoľko posledných týždňov. Ak to bolo potrebné, využili sme flexibilitu. A budeme v tom pokračovať, verte mi.

Dve veľmi rýchle otázky. Prvá: mnoho ekonómov hovorí, že ECB mala len prijať politiku formálnej kontroly výnosov. Čo si o tom myslíte?

Veríte, že úlohou ECB je kontrolovať spready štátnych dlhopisov?

Lagardová: Dobre, politika kontroly výnosovej krivky: ako som práve povedala, myslím si, že kombinácia nástrojov, ktoré teraz využívame, nám umožňuje pôsobiť pozdĺž celej krivky a skutočne riešiť všetky splatnosti. Či ide o krátky alebo dlhý koniec krivky, sme schopní zvládať oba kľúčové ciele, ktoré máme, a teda zabezpečiť, aby nastavenie menovej politiky dosahovalo svoj cieľ a aby dochádzalo k riadnemu prenosu menovej politiky. Toto všetko v rámci nášho mandátu a toto všetko s konečným cieľom zachovávať cenovú stabilitu. Takže, pracujeme jednoznačne vo veľmi špecifickej situácii a uvedená kombinácia nástrojov nám umožňuje tieto ciele napĺňať.

Ako som už povedala, využijeme akúkoľvek a všetku flexibilitu, ktorú máme v súlade s naším mandátom, aby sme zaistili riadny prenos našej menovej politiky do všetkých jurisdikcií, z východu na západ, zo severu na juh, do všetkých sektorov hospodárstva. Máme túto flexibilitu a využijeme ju v plnej miere.

Mám dve otázky: jedna je znova o OMT, pretože detaily novej pandemickej ECCL (úverovej linky s dodatočnými podmienkami) – osobitnej preventívnej úverovej linky ESM – budú zakrátko definované. Trhy očakávajú, že táto nová ECCL bude umožňovať aktiváciu OMT alebo dávať možnosť požiadať o OMT. Sú nejaké špeciálne podrobnosti o tom, že by táto nová úverová linka ECCL musela aktivovať OMT?

Druhá otázka je viac o Taliansku, pretože ECB údajne nakupovala, vo veľkej miere, talianske štátne dlhopisy prostredníctvom programov PSPP a PEPP, hoci stále existuje kapitálový kľúč a splátky istiny sa nereinvestujú. V Taliansku majú pocit, že by ECB mohla robiť viac, pretože ste povedali, že koronavírus má symetrický dosah, ale potom spôsobuje asymetrické škody. Robí ECB pre Taliansko dosť?

Lagardová: K transakciám OMT: Domnievam sa, že som už odpovedala, ale rada to rozšírim. OMT boli vytvorené v roku 2012 – iné časy, iné problémy – a boli navrhnuté pre krajiny, ktoré čelili obzvlášť závažnej situácii, ale boli prijaté izolovane. Krajiny museli podliehať programu ESM, ktorý mal svoje podmienky. Príslušné podmienky z 12. septembra tiež zahŕňali, že Rada guvernérov posúdi opodstatnenosť OMT z hľadiska menovej politiky. OMT sa nikdy neaktivovali automaticky. Rada guvernérov musí zhodnotiť, či existuje ich jednoznačné odôvodnenie a cieľ z hľadiska menovej politiky. Ako už som povedala, OMT nie sú nevyhnutne najvhodnejšie z hľadiska aktuálnych rizík. OMT sú súčasťou balíka nástrojov, máme ich k dispozícii, ale vzhľadom na symetrickosť terajšieho šoku je na tento účel špeciálne navrhnutý núdzový pandemický program nákupu aktív; aby sa zaistilo dosiahnutie cieľov nastavenia menovej politiky a jej prenos v celej eurozóne. Program PEPP to zabezpečuje; je výnimočný, je dočasný, je cielený a má sa veľmi flexibilne využívať. Čo ste vlastne práve poznamenali.

Pri využívaní PEPP uplatňujeme flexibilitu a zároveň som rada, že vám môžem oznámiť, že Rada guvernérov rozhodla o zverejnení zásad, ktoré budú platiť pre naše programy PEPP. Ešte to nebolo objasnené a poteší vás informácia, že budeme uplatňovať rovnaké podrobné zásady, ktoré platia aj pre APP, údaje však budeme zverejňovať na dvojmesačnej báze. Budú sa teda akumulovať dva mesiace, ale budú rovnako podrobné ako v prípade programu APP. To zabezpečí naozaj dobré a solídne informácie. Vzhľadom na osobitosť programu PEPP sme usúdili, že bude najvhodnejšie informovať na dvojmesačnej báze.

Ako som vám povedala, máme dvojaký cieľ a nebudeme tolerovať žiadne riziko fragmentácie. Budeme chcieť zaistiť dostatočnú likviditu, budeme chcieť zaistiť tok úverov do ekonomiky a to, že naša menová politika a jej prenos sú účinné. Urobíme tak v ktorejkoľvek krajine, ktorá potrebuje využiť naše rozhodnutia. Sme odhodlaní použiť všetky tieto nástroje a sme odhodlaní uplatniť úplnú flexibilitu, ako som práve uviedla.

Mám veľmi detailnú otázku, či by ste uvažovali aj o nákupe dlhopisov s vysokým výnosom (junk bonds/prašivé dlhopisy), nielen o ich prípustnosti ako kolaterál, takže či tiež budete akceptovať v tejto súvislosti napríklad dlhopisy.

Ďalšia otázka je len na objasnenie toho, čo ste už povedali v súvislosti s PELTRO. Akceptovali by ste aj iné protistrany, napr. nebankové subjekty, alebo uvažujete len o bankách?

Lagardová: Pokiaľ ide o vašu otázku, či bude ECB nakupovať vysokovýnosné „prašivé“ dlhopisy; v tomto momente sme nediskutovali o žiadnych zmenách podmienok prípustnosti v rámci APP. V prípade PEPP by som vám chcela pripomenúť, že už sme udelili výnimku, pokiaľ ide o požiadavky prípustnosti cenných papierov vydaných gréckou vládou. Tá existuje. Bolo to jedno z mnohých rozhodnutí, ktoré sme prijali v marci. Ako už som povedala, vyjadrili sme sa veľmi, veľmi jasne – a ak je to potrebné zopakovať, zopakujem to – nebudeme akceptovať fragmentáciu prenosu menovej politiky v eurozóne ani nijaké procyklické sprísňovanie podmienok financovania. Takže v rámci nášho mandátu a pamätajúc na tieto dve zásady, prijmeme úpravy, ak a keď to bude potrebné.

Myslím, že vaša druhá otázka bola o PELTRO. Už presne neviem, čo ste chceli vedieť. Mohli by ste vašu otázku o PELTRO zopakovať?

Môžem: či by ste tiež akceptovali iné protistrany ako banky v týchto špecifických operáciách. Rozšírili by ste ich aj na nebankové subjekty?

Lagardová: PELTRO je v mnohých ohľadoch doplňujúci nástroj, pretože sme pôvodne mysleli, že LTRO prijaté 12. marca predstavujú len premostenie, kým neprídu do platnosti ďalšie TLTRO. Rozhodli sme sa zaviesť PELTRO ako dodatočnú podporu stavu likvidity na finančných trhoch, aby sme prispeli k zachovaniu plynulého fungovania peňažných trhov prostredníctvom účinného likviditného zabezpečovacieho mechanizmu. Ale pokiaľ ide o jeho rozšírenie nad rámec obvyklých protistrán, Rada guvernérov o tom nediskutovala; no opakujem, teraz máme mimoriadne neisté časy. Existuje tu taká hrozba pre ekonomickú podstatu nášho spoločenstva, že musíme byť otvorení preskúmaniu všetkých možností. V tomto ohľade nevylučujem nič, v Rade guvernérov sme však o tom nediskutovali.

Dve otázky. Prvá otázka: keď uvažujete o tom, ako alebo či zväčšiť objem programu PEPP, orientujete sa podľa rozsahu emisie nových štátnych dlhopisov v tomto roku? Zdá sa, že analytici o tom uvažujú v tom zmysle, že v eurozóne by sa mohli emitovať nové štátne dlhopisy v objeme približne trištvrte bilióna. Je toto faktor, ktorý dôkladne analyzujete pri úvahách o zväčšení rozsahu programu PEPP?

Moja druhá otázka sa týka toho, že vaše opatrenia sa dnes skutočne zameriavali na bankový sektor. Je na to konkrétny dôvod? Vidíte v súčasnosti v bankovom sektore eurozóny nejaké výrazné napätie?

Lagardová: Ako som už spomínala, program PEPP tvorí veľkú časť celkovej kapacity našich programov nákupu. Netreba zabúdať, že existujú aj ďalšie komponenty, ktoré prispievajú k celkovej kapacite vo výške viac ako 1 bilión €. To po prvé. Po druhé, ako som už povedala, v plnom rozsahu budeme využívať flexibilitu, aby sme tento nástroj uplatňovali práve v tých prípadoch, keď môže hroziť riziko zvyšovania napätia a keď sa zdá, že musíme zasiahnuť, aby sme zabezpečili a zachovali nastavenie a prenos našej menovej politiky. Ako som už spomínala, ide o flexibilitu z hľadiska jednotlivých tried aktív, jurisdikcií a času. Pokiaľ ide o načasovanie, takisto pripomínam, že dĺžku trvania programu PEPP určí Rada guvernérov berúc do úvahy dĺžku trvania pandemickej krízy.

Zohľadňujeme všetky možné ukazovatele a máme veľmi jasné ciele: nastavenie menovej politiky, prenos menovej politiky, primeraná úroveň likvidity a zabezpečenie úverových tokov. To ma privádza k druhej časti vašej otázky. Operácie TLTRO a táto konkrétna úprava vo svojej najnovšej iterácii, v rámci ktorej je možné zníženie úrokovej sadzby až na úroveň mínus jedno percento, pri ktorej sa banky môžu financovať samy, sa zameriavajú na reálnu ekonomiku a na to, aby úverové toky smerovali do reálnej ekonomiky, od veľkých korporácií až po najmenších živnostníkov. Je to spojené s hraničnou hodnotou, pričom banky musia preukázať, že ju spĺňajú. Inými slovami, ak nebudú využívať dlhové financovanie, ak budú naďalej v plnej miere vystavené riziku a ak budú naďalej poskytovať úvery ekonomike, budú môcť využívať túto mimoriadne priaznivú úrokovú sadzbu. Túto úpravu TLTRO sme neurobili bezdôvodne. Nie je určená pre banky, ale na financovanie ekonomiky.

Považujeme to za absolútne nevyhnutné, ak chceme, aby boli ekonomiky eurozóny skutočne schopné odolávať mimoriadnemu šoku, ktorému práve čelia, a aby boli schopné nabrať silu a ďalej existovať, investovať a vytvárať pracovné miesta, ktoré v súčasnosti miznú. A práve toto robíme.

Očakáva sa, že v dôsledku bankovej krízy spôsobenej ochorením COVID sa zvýši objem problémových úverov. Do akej miery podľa vás tieto úvery ohrozia finančnú stabilitu?

Moja druhá otázka sa týka toho, že niektorí členovia rady ECB sa obávajú, že prijaté krízové opatrenia nadobudnú trvalejší charakter. Vidíme, že niektoré krajiny eurozóny pracujú na stratégii ukončenia izolačných opatrení. Uvažuje aj ECB o svojej stratégii ukončenia týchto opatrení?

Lagardová: Začnem druhou otázkou, pretože táto záležitosť nás tiež stojí veľa času a energie. Momentálne v podstate fungujeme v režime izolácie. Rada by som túto tlačovú konferenciu využila na to, aby som poďakovala všetkým zamestnancom Eurosystému a zamestnancom ECB, ktorí každý deň vyvíjajú obrovské úsilie, aby mohli naozaj pracovať a prinášať výsledky ako obvykle, a to napriek tomu, že pracujú na diaľku, sú doma s deťmi a riešia ďalšie problémy, ktoré sú s tým spojené. Môžeme byť bankári. Takisto však cítime ujmu a každý deň čelíme rovnakým ťažkostiam. Snažíme sa chrániť pred problémami, ktoré z tejto situácie môžu vyplývať. Hľadáme vhodný spôsob, sledujeme, akým spôsobom sa budú nemecké nariadenia, predpisy a odporúčania v priebehu najbližších týždňov vyvíjať, a zvažujeme, akým spôsobom budeme môcť zabezpečiť ukončenie tohto režimu bez toho, aby sme ohrozili naše operácie a bez toho, aby sme ohrozili systém. Chcela by som uviesť, že ľudia, ktorí pracujú v tímoch zložených z rôznych krajín, to majú takisto veľmi náročné.

Áno, zvažujeme možnosti ukončenia tohto režimu. Môžem však povedať, že vzhľadom na sociálne odlúčenie a spôsob, akým musíme pracovať, sa návrat do normálu – vlastne návrat do nového normálu – určite neuskutoční v najbližších mesiacoch. Máme pred sebou ešte dlhú cestu a na návrat do nového normálu si pravdepodobne budeme musieť počkať do roku 2021. Teraz pôjde o postupné kroky za dodržania dvoch podmienok. Po prvé, musíme zaistiť bezpečnosť, zdravie a ochranu našich zamestnancov a po druhé, musíme si ctiť náš mandát a slúžiť občanom eurozóny.

Pokiaľ ide o trvalý charakter krízy: naozaj dúfame, že tomu tak nebude. Na základe predpovede nášho makroekonomického tímu, najbližšie štvrťroky síce budú náročné, zaoberáme sa však aj rastom a oživením. Dúfam, že predpoveď, ktorú uvidíte v júni, a výsledky scenára, ktoré uvidíte zajtra, keďže zajtra tento scenár zverejníme, budú naozaj naznačovať oživenie a zlepšenie situácie v roku 2021. Veľmi dúfame, že táto situácia nebude trvalá. Dúfam, že európske agentúry a inštitúcie pod vedením Európskej rady a Euroskupiny urobia všetko, čo je v ich silách, aby dosiahli spoločný prístup a aby prejavili solidaritu s tými, ktorých súčasná kríza najviac zasiahla.

K finančnej stabilite: Rada by som povedala, že od poslednej veľkej finančnej krízy v roku 2008 sú banky v oveľa lepšej kondícii. Je zrejmé, že mnohé z nich vynaložili obrovské úsilie na zníženie objemu problémových úverov a tento objem aj skutočne znížili. V tejto chvíli je jasné, že sa musíme zamerať na prekonanie ekonomických dôsledkov pandémie, určite sa však budeme ďalej zaoberať aj finančnou stabilitou. Z mikroprudenciálneho hľadiska sa týmito otázkami zaoberá jednotný mechanizmus dohľadu pod vedením pána Andrea Enria.

Chcem sa spýtať na infláciu a jej pokles v apríli. Zaujíma ma, či očakávate zápornú infláciu v máji a v dlhodobejšom horizonte, a teda či podľa vášho názoru hrozí v eurozóne deflácia.

Lagardová: V prvom rade by som vám chcela odporučiť, aby ste si zajtra preštudovali informácie o scenároch, pretože tie sa týmto číslam podrobne venujú. Chcem sa vyhnúť akýmkoľvek nepodloženým hodnoteniam a odhadom aktuálnej situácie. Čo nemôžeme spochybniť, je výrazný pokles inflácie. Rozsah poklesu bude veľmi ťažké odhadnúť a, pokiaľ ide o jeho pôvod, v prvom rade sú to izolačné opatrenia a nefunkčný mechanizmus cenotvorby. Navyše, už len samotný zber údajov o cenách je v niektorých prípadoch výrazne sťažený. Chcem sa preto vyhnúť hodnoteniam. Myslím si, že je jasné, že v krátkodobom a strednodobom horizonte uvidíme inflačné očakávania a prognózy, ktoré budú výrazne nižšie, než na aké sme boli zvyknutí. Dlhodobejšie očakávania zostávajú bez výrazných zmien; súčasná situácia je však natoľko mimoriadna, že odhady prognostikov môžu byť z viacerých dôvodov nepresné.