en en

Národná banka Slovenska podporuje mladé slovenské talenty

Výsledkom spolupráce NBS a VŠVU je prvá výstava Fragment a gesto

Vystavujúci: Šimon Kučera, Matej Maturkanič, Stanislav Macko, Nikola Šušovicová
Sprístupnenie výstavy: 24.6. – 31.8.2020 – predĺžené do 7. 9. 2020, NBS, Imricha Karvaša 1, Bratislava

Národná banka Slovenska v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave pripravila výstavu študentov Katedry maliarstva. Výstava je začiatkom spolupráce obidvoch inštitúcií, ktorá bude pokračovať pravidelnými prezentáciami diel študentov a absolventov školy. Výstavné projekty sa budú systematicky zameriavať na rôznorodé podoby súčasného umenia.

Národná banka Slovenska podporuje mladé slovenské talenty

Je ambíciou NBS podporovať mladých umelcov expozíciami umiestnenými vo výstavných priestoroch banky.
Guvernér NBS Peter Kažimír na vernisáži povedal: „Obzvlášť sa teším, že sa nám podarilo spojiť Národnú banku Slovenska s Vysokou školou výtvarných umení a vytvoriť kreatívny priestor pre talent ktorý u nás máme. Svet centrálnych bankárov má, verte alebo nie, s umením viac spoločného než sa na prvý pohľad môže zdať, Aj my v dnešnej dobe búrame tradičné hranice a pohybujeme sa v medzipriestore, kam sa kedysi nik neodvážil. Podpora talentu a inovatívneho, často až provokatívneho, prístupu k práci je čosi čo túto inštitúciu posúva a obohacuje.“

Výstavy budú prístupné aj pre verejnosť.

Výstava Fragment a gesto prezentuje diela štyroch autorov, ktorí študujú v ateliéri prof. Ivana Csudaia, akad. mal. a v ateliéri Mgr. art. Rastislava Podhorského.

Národná banka Slovenska podporuje mladé slovenské talenty

Tvorba každého z nich je mimoriadne individuálna, pričom spoločnou charakteristikou ich tvorby je fragmentarizácia sveta, ktorú reprezentuje gesto, znak, alebo okamih. Generácia začínajúcich umelcov rezignuje na rozprávanie „veľkých príbehov“. Naratívy nahrádza výsekom situácie, ktorá viac posilňuje atmosféru, náladu, alebo melanchóliu dnešného sveta. Ich výpoveď je istou protiváhou digitálneho sveta, sociálnych sietí a virtuálnych realít.
Nikola Šušovicová vo svojich prácach analyzuje možnosti vnímania reality, poukazuje na obmedzené možnosti nášho vnímania, realistické prvky interiérov postupne redukuje v prospech atribútu predmetu, obsahovo vyprázdneného znaku. Aj Matej Maturkanič sleduje vo svojich dielach fenomén znaku, alebo gesta, ktorý nachádza v realite dňa v podobe grafity. Na plátna prenáša gesto urbánnej subkultúry v kombinácii s digitálnymi znakmi. Stanislav Macko sa zaoberá vrstvením farebných plôch, ktoré kombinuje s rozmaľovanými maliarskymi gestami. Kompozície sú voľnou interpretáciou zvuku alebo hudby. V tvorbe Šimona Kučeru sa výrazne prelína digitálna skúsenosť s maliarskou technikou „airbrushu“. Farebné abstraktné kompozície počítajú s vizuálnym vnemom diváka, pričom je podstatná aj jeho skúsenosť s optickou ilúziou.

Národná banka Slovenska podporuje mladé slovenské talenty

Na výstavu srdečne pozývame počas prázdninových mesiacov v pracovných dňoch.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.