en en

NBS už po 9. raz udelila cenu guvernéra pre mladé ekonomické talenty

Guvernér NBS Peter Kažimír udelil cenu guvernéra NBS autorom troch študentských prác z roku 2021.

Guvernér NBS udelil prvú cenu s odmenou 1500 eur Ing. Borisovi Fišerovi, PhD. za dizertačnú prácu „Managed Devaluations/Depreciations of Currencies as a Tool of Economic Recovery„. Druhú cenu s odmenou 1000 eur získal Ing. Tomáš Oleš za diplomovú prácu „Rozdiely vo vývoji európskych regiónov“ a na treťom mieste s odmenou 500 eur sa umiestnil Ing. Tomáš Ševček s diplomovou prácou „Predikčná schopnosť modelov„.

„Oceňujem schopnosť študentov analyzovať náročné ekonomické problémy s odporúčaniami pre makroekonomické politiky. Napriek tomu, že tento rok ocenenie získali absolventi jednej fakulty, mladé ekonomické talenty vidíme na viacerých našich univerzitách. Považujem za dôležité, aby mladí, šikovní ľudia po skončení štúdia ostali pôsobiť na Slovensku“, povedal guvernér NBS Peter Kažimír.

Súťaž o cenu guvernéra NBS pre študentov vysokých škôl za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú prácu v oblasti ekonómie, vyhlásila centrálna banka po deviaty krát. Do súťaže o cenu guvernéra sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenskí občania študujúci v zahraničí. V roku 2021 bolo možné prihlásiť práce obhájené v školskom roku 2020/2021, a to najmä dizertačné práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. Práce vyhodnocovala odborná porota zložená zo zástupcov akademickej obce a Národnej banky Slovenska. V tomto roku do súťaže svoje prihlásilo 12 študentov slovenských aj zahraničných univerzít.

Profily laureátov:

Ing. Boris Fišera, PhD., je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Zároveň pôsobil ako výskumník na Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. Počas svojho doktorandského štúdia publikoval vo viacerých vedeckých časopisoch, ako napr. Economic Systems alebo International Review of Economics and Finance. Vo svojej dizertačnej práci Managed Devaluations/Depreciations of Currencies as a Tool of

Economic Recovery analyzuje, za akých podmienok môžu politiky oslabovania meny alebo devalvácie podporiť ekonomický rast z dlhodobého hľadiska.

Ing. Tomáš Oleš je tiež, absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Okrem toho študuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Vo svojej diplomovej práci Rozdiely vo vývoji európskych regiónov študuje konvergenciu medzi regiónmi v Európe. Tri konvergenčné kluby majú každý svoju úroveň, ku ktorej jednotlivé regióny konvergujú. Na to, do ktorého klubu ten-ktorý región patrí, vplývajú investície do ľudského aj fyzického kapitálu, ako aj výdavky na vedu a výskum.

Rovnako aj Ing. Tomáš Ševček je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zároveň študuje matematiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Jeho diplomová práca Predikčná schopnosť modelov porovnáva výkonnosť rôznych ekonometrických modelov pri prognózovaní slovenskej inflácie a HDP. Ako najlepšie sa v oboch prípadoch javia viacrovnicové bayesovské VAR modely.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.