en en

Odkaz prof. I. Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax

Typ podujatia

medzinárodná vedecká konferencia


Kedy

1. marca 2023


Kde

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

alebo online na youtubovom kanáli NBS


Program konferencie

Program

448.95 kB

Publikácia

Odkaz prof. Imricha Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax

3.68 MB

Jazyk

slovenský, český


Kontakt

PhDr. František Chudják, PhD.         frantisek.chudjak@nbs.sk

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.                 emilia.zimkova@umb.sk


Cena

Konferenčný poplatok sa nevyberá.

Záznam konferencie

Národná banka Slovenska v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Ekonomickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu usporiadanú pri príležitosti 120. výročia narodenia Imricha Karvaša, prvého guvernéra slovenskej centrálnej banky.

Pozvánka na konferenciu: Odkaz prof. Imricha Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax

Profesor Imrich Karvaš bol nielen významným národohospodárom, právnikom, vysokoškolským pedagógom a publicistom, ale aj presvedčeným humanistom a vlastencom. Vďaka svojej mnohostrannej činnosti sa stal osobnosťou, ktorá v medzinárodných dimenziách dosiahla špičkovú úroveň.

Konferencia je rozdelená do štyroch tematických panelov.

Panel Ako prekonať krízy? sa bude zaoberať názormi Imricha Karvaša na cyklický vývoj ekonomiky, prekonávanie kríz a aktuálnosťou jeho názorov pre súčasnosť. Veľká pozornosť bude venovaná aj súčasným výzvam pre našu ekonomiku, ako je energetická, potravinová alebo klimatická kríza.

Panel Inflácia a politika centrálnych bánk bude venovaný odkazu Imricha Karvaša pre oblasť inflácie a menovej politiky vo vybraných krajinách Európskej únie, a tiež menovej politike Slovenskej národnej banky v rokoch 1939 – 1944, na čele ktorej stál  ako guvernér. Prednášatelia budú analyzovať teoretické východiská Imricha Karvaša a ich praktickú realizáciu v menovej politike.

Panel Nový model rastu prinesie analýzu názorov Imricha Karvaša na problematiku ekonomického rastu a regionalizmu. Zameria sa predovšetkým na aktuálne otázky konvergencie, regionalizmu, regionálnej politiky a potrebu nových rastových modelov v členských štátoch EÚ v strednej a východnej Európe.

Posledný panel zhodnotí prínos Imricha Karvaša k teoreticko-metodologickým základom formovania hospodárskej politiky, k diskusiám o trhu a kartelizácii. Imrich Karvaš zdôrazňoval význam etiky v ekonomickej vede i v hospodárskej politike a bol zástancom racionálnej strednej cesty.

Po odbornej časti konferencie bude nasledovať panelová diskusia o humanistickom a sociálnom rozmere Imricha Karvaša a jeho odkaze pre dnešok, ktorú bude moderovať Ing. Brigita Schmögnerová, PhD.

Na záver podujatia rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. slávnostne odovzdá ceny Imricha Karvaša za najlepšiu dizertačnú a za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2021/2022.


Dôležité informácie

Konferencia sa bude konať 1. marca 2023 v Kongresovej sále Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava a zároveň bude vysielaná online.


Dovoľujeme si Vás informovať, že z podujatia budú vyhotovené zvukové a obrazové záznamy, ktoré môžu byť použité na propagáciu a dokumentáciu podujatí Národnej banky Slovenska. Informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle NBS. Vaše prípadné otázky k ochrane osobných údajov môžete zasielať na adresu: dpo@nbs.sk.