en en

Logotyp NBS

Logotyp NBS tvorí štylizovaný motív z keltskej mince Biatec, zobrazujúci jazdca držiaceho ratolesť, hlavný nápis Národná banka Slovenska a podnadpis Eurosystém. Motív jazdca je stvárnený štylizovaným grafickým jazykom tvoreným kombináciou úsečiek a kriviek. Keltské mince Biatec sa razili na území dnešnej Bratislavy v prvom storočí p. n. l.

Logo NBS

Každé použitie logotypu NBS schvaľuje výhradne oddelenie komunikácie odboru kancelárie guvernéra.
V prípade záujmu o grafické podklady k logotypu NBS kontaktujte: press@nbs.sk

Logotyp NBS v rokoch 1993 – 2019

Pri výbere pôvodného loga pre Národnú banku Slovenska prevládol názor, že jeho námetom by mal byť symbol, ktorý vystihuje historické aj hospodárske tradície Slovenska. Po diskusiách historikov, umelcov a numizmatikov boli vytypované dva námety.

Logo NBS

História logotypu

O národnej banke, Logotyp NBSPrvým bol „sokoliar“, ozbrojený jazdec – lovec so sokolom na ľavej ruke vyobrazený na striebornej tepanej plakete z druhej polovice 9. storočia, ktorá sa našla pri archeologickom výskume staroslovanských usadlostí. Popri poľnohospodárstve, záhradníctve a vinohradníctve, ako aj vyspelej remeselnej výrobe patrilo sokoliarstvo k jedným z významných spôsobov získavania obživy starých Slovanov v 9. storočí nášho letopočtu, v období najväčšieho rozkvetu prvého štátneho útvaru na našom území. Na kultúrne a historické tradície nitrianskych a moravských kniežatstiev priamo nadväzuje Slovenská republika, čo je deklarované aj v samotnom texte preambuly Ústavy Slovenskej republiky.

O národnej banke, Logotyp NBSDruhým námetom bol „Biatec“, keltská minca, na averze ktorej sa nachádza vyobrazenie jazdca sediaceho na koni s ratolesťou v ruke a pod ním nápis Biatec. Doterajšie numizmatické a archeologické výskumy svedčia o tom, že Kelti, jeden z prvých historicky známych národov, razili svoje mince aj na území dnešnej Bratislavy približne v rokoch 70-44 pred naším letopočtom.

Mince, ktoré sa v tom čase razili na území dnešnej Bratislavy, nemajú obdobu v celom vtedajšom keltskom svete. Boli zhotovené z kvalitného kovu – zo striebra a zlata. Na minciach z bratislavskej keltskej mincovne sú nápisy latinským písmom – kapitálou: BIATEC, NONNOS, DEVIL, BUSU, BUSSUMARUS, TITTO – spolu 14 rôznych nápisov, z ktorých sa nápisO národnej banke, Logotyp NBSBIATEC objavuje najčastejšie (preto sa časom ujal pre všetky tieto mince názov Biatec, i keď v odbornej literatúre sú zväčša uvádzané ako hexadrachmy bratislavského typu). Prvýkrát sa tak na našom území použilo latinské písmo. Podľa posledných výskumov predstavujú tieto nápisy osobné mená miestnych vládcov.

Tieto mince majú priemer asi 25 mm a hmotnosť 16,5-17 g. Na ich lícnej strane sa zvyčajne striedajú rôzne stvárnenia hlavy, na rube je väčšinou jazdec na koni. Vyskytujú sa však aj rôzne mytologické motívy, napr. harpya (vták s ľudskou hlavou), kentaur (kôň so mužskou hornou časťou tela) alebo grif (okrídlený lev s hlavou orla) či do klbka stočený drak alebo iné totemové symboly rôznych reálnych zvierat. Dá sa povedať, že bohatstvom námetov môže bratislavská keltská mincovňa smelo súperiť s vtedajšími rímskymi mincovňami.

Najvýznamnejší nález keltských mincí typu „Biatec“ sa viaže k stavbe budovy Tatra banky v Bratislave v roku 1923, keď sa pri kopaní jej základov našlo vo vrstve s laténskou keramikou na ploche 1-2 m2 voľne rozptýlených 76 veľkých a 324 malých mincí.

Napokon sa stal pri tvorbe loga NBS hlavným námetom Biatec, mince typu Biatec sú najstaršie mince dokázateľne razené na slovenskom území. Autor výtvarného stvárnenia loga NBS Anton Šulek použil aj námet sokoliara, čím skĺbil dve významné obdobia a tradície Slovenska: keltskú a veľkomoravskú. Do kruhu umiestnil jazdca na koni, avšak na rozdiel od predlohy, posadil na jazdcovu pravú ruku sokola a lipovú ratolesť pozostávajúcu z troch lístkov premiestnil z jeho ruky pod nohy koňa. Jazdec na cválajúcom koni s dravcom v ruke symbolizuje určitú moc či nezávislosť, stabilitu a pružnosť v konaní, nesie so sebou lesk slávy i váženosti a nakoniec aj odvahy a odhodlania – všetko vlastnosti, ktoré by centrálna banka mala reprezentovať.

Neoddeliteľnou súčasťou grafického stvárnenia loga bol v spodnej časti umiestnený nápis s názvom inštitúcie v slovenskom, resp. anglickom jazyku.

Vstupom Národnej banky Slovenska do Eurosystému 1. 1. 2009 Národná banka Slovenska doplnila svoje logo o názov EUROSYSTÉM.