en en

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A - ukončovanie poistných zmlúv vzájomnou dohodou

Rozhodnutie rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom (č. 2034/27.08.2015), ktorým bolo spoločnosti SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A (ďalej aj „ASTRA“), odobraté povolenie na jej činnosť a o ktorom Národná banka Slovenska informovala vo svojich predchádzajúcich tlačových správach, sa dotýka aj práv a povinností slovenskej pobočky OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A (ďalej len „pobočka ASTRA“).

Podľa článku 5 ods. 2 rozhodnutia rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom č. 2034/27.08.2015 „poisťovateľ prijme všetky potrebné opatrenia, aby oznámil poisteným osobám, že majú možnosť ukončiť poistnú zmluvu uzatvorenú so Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. a informovať ich o práve vymáhať pomernú časť poistného zaplateného podľa zmluvy od okamihu ukončenia do doby vypršania platnosti“ (tzv. nespotrebované poistné).

V súlade s § 516 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník je pobočka ASTRA povinná umožniť všetkým svojim klientom ukončiť poistné vzťahy vzájomnou dohodou k 30. novembru 2015.

Pobočka ASTRA upovedomí o tejto skutočnosti všetkých svojich klientov písomne listom, ktorý adresuje na poslednú známu doručovaciu adresu klienta. Súčasťou listu má byť aj Návrh na dohodu o ukončení poistnej zmluvy k 30. novembru 2015 podpísaný oprávnenou osobou v mene pobočky ASTRA (ďalej len „Návrh“).

Pobočka ASTRA je povinná akceptovať všetky zo strany klienta podpísané Návrhy, ktoré boli pobočke ASTRA riadne doručené poštou do 30. novembra 2015 vrátane.

Poistné zmluvy, ktorých platnosť nebude ukončená vzájomnou dohodou pobočky ASTRA a klienta k 30. novembru 2015, je pobočka ASTRA povinná písomne vypovedať ku koncu aktuálneho poistného obdobia príslušného poistného vzťahu.

Klienti spoločnosti ASTRA si svoje nároky voči poisťovateľovi môžu uplatniť priamo prostredníctvom Garančného fondu v Rumunsku. Informácie o postupe uplatnenia si nároku prostredníctvom Garančného fondu v Rumunsku.

V prípade ukončenia platnosti poistnej zmluvy vzájomnou dohodou pre oblasť povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je klient povinný uzatvoriť novú zmluvu s inou poisťovňou oprávnenou takéto zmluvy uzatvárať, a to so začiatkom poistenia 1. decembra 2015.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.