en en

Legislatíva

Legislatívny rámec pre projekt SEPA bol daný prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES 924/2009. Uvedeným nariadením zo dňa 14. marca 2012 bol stanovený konečný termín prechodu na SEPA úhrady a SEPA inkasá, a to 1. február 2014.

Legislatívnu oporu projektu SEPA vytvára aj Smernica o platobných službách (tzv. Payment Services Directive), ktorá bola transponovaná do legislatívy jednotlivých členských krajín EÚ. V rámci SR bola predmetná smernica transponovaná predovšetkým do Zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 4. novembra 2009.

Implementácia SEPA platobných nástrojov v SR sa riadila Implementačným plánom pre zavedenie SEPA v SR (verzia 4.0)

Opatrenia NBS:

Opatrenie č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov

Opatrenie č. 6/2013 o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov inkás

Kľúčové požiadavky prechodu na SEPA v zmysle nariadenia 260/2012

Každá krajina migrujúca na SEPA musela zabezpečiť migráciu na SEPA platobné nástroje v súlade s nariadením 260/2012. Išlo predovšetkým o dodržanie nasledovných harmonizovaných požiadaviek:

  • rovnaké pravidlá a štandardy pre retailové platby v mene euro
    Nariadenie stanovuje spoločné pravidlá, štandardy a technické požiadavky pre všetky úhrady a inkasá denominované v mene euro v rámci EÚ.
  • používanie čísla účtu vo formáte IBAN
    V tzv. medzibankovej komunikácii, teda medzi poskytovateľmi platobných služieb je IBAN používaný v prípade všetkých platobných transakcií, teda ako domácich (v rámci SR), tak aj cezhraničných.
  • ISO 20022XML štandard správy
    V rámci SEPA je komunikácia medzi poskytovateľmi platobných služieb založená na štandarde ISO20022.