en en

Platobné nástroje

SEPA úhrady, SEPA inkasá a spoločný rámec pre platobné karty

Projekt SEPA, stanovuje spoločné pravidlá, spoločné postupy a spoločné štandardy pre dva platobné nástroje – úhrady a inkasá a zároveň definuje spoločný rámec pre platobné karty. Pod stanoveným spoločným rámcom je potrebné chápať konkrétne spoločné požiadavky na karty, platobné terminály a bankomaty. Základnou požiadavkou spoločného rámca je, aby boli platobné karty všeobecne akceptované a použiteľné za rovnakých podmienok vo všetkých krajinách SEPA.

Úhradou sa rozumie platobná služba, pri ktorej platobný príkaz predkladá svojmu poskytovateľovi platobných služieb platiteľ a suma uvedená na platobnom príkaze sa odpíše z platobného účtu platiteľa a pripíše na platobný účet príjemcu na základe pokynu daného platiteľom. Implementácia SEPA úhrad mala minimálny dopad na obyvateľov (fyzické osoby). V zásade išlo iba o postupné „preorientovanie sa“ z používania existujúceho čísla účtu na používanie čísla účtu vo formáte IBAN.

Inkasom sa rozumie platobná služba, pri ktorej platobný príkaz predkladá príjemca svojmu poskytovateľovi platobných služieb na základe predchádzajúceho súhlasu, ktorý bol daný platiteľom. Inkaso sa využíva predovšetkým pri platbách za energie, telekomunikačné služby a pod. V prípade inkás sa zmeny dotkli najmä príjemcov platieb. Okrem prechodu na IBAN sa jednalo o nasledovné zmeny:

  1. možnosť cezhraničného inkasovania, t.j. poskytovatelia platobných služieb v SR umožňujú používateľom platobných služieb inkasovať aj cezhranične (v prípade príjemcov platieb) resp. zrealizujú aj inkaso, ktoré je zaslané z inej krajiny EÚ v rámci SEPA priestoru. Uvedené je podmienené splnením podmienok, ktoré sú stanovené v obchodných podmienkach poskytovateľov platobných služieb,
  2. komunikácia v XML formáte správ s poskytovateľom platobných služieb v prípade zasielania platieb v súbore,
  3. nevyhnutnosť požiadať o pridelenie CID a jeho následné používanie pri iniciácii inkasnej platby.