en en

Koronavírus eliminoval veľkú časť voľných pracovných miest

Fotografia autora

Alexander Karšay – ekonomický analytik NBS

14.4.2020

Už v marci NBS predložila svoje scenáre pravdepodobného poklesu výkonu ekonomiky a zamestnanosti. Tie boli založené na hypotetických dĺžkach trvania mimoriadnej situácie a výpadku zamestnanosti na základe historických väzieb medzi rastom ekonomiky a zamestnanosti.

Až konkrétne prvé údaje z trhu práce nám však môžu ukázať skutočný rozsah poklesu zamestnanosti a nárastu nezamestnanosti v tejto špecifickej kríze. Pravdepodobne najvčasnejším indikátorom vývoja na trhu práce v SR je ukazovateľ počtu voľných pracovných miest, ktorý poskytol portál profesia.sk. Pretože ide o údaje z internetového zdroja, je možné spracovať ich oveľa skôr ako tradičnejšie indikátory štatistického úradu, či úradov práce, ktoré zase pochádzajú z výkazov, evidencií a prieskumov.

Voľné pracovné miesta ubudli najvýraznejšie v histórii

Preto je už teraz k dispozícii počet voľných pracovných miest ku koncu marca, čo už možno považovať za obdobie naplno rozbehnutej globálnej krízy spôsobenej koronavírusom. Nebudem to naťahovať, čísla predstavujú najväčší mesačný prepad počtu voľných pracovných miest v histórii zaznamenávania od roku 2005. Zatiaľ čo vo februári bol ich počet ešte vyše 14 tisíc, čo je podobne veľa ako v priaznivom minulom roku, ku koncu marca klesli len na úroveň 8 358. Je to pokles o 41 %. To výrazne prevyšuje aj mesačné prepady z krízového roku 2009.

Muž sediaci na schodoch s tvárou v dlani

Na obzore je dramatický nárast nezamestnanosti

Počet voľných pracovných miest tradične ide ruka v ruke s vývojom nezamestnanosti. Keď zamestnávatelia nevytvárajú nové pracovné pozície, nezamestnanosť má tendenciu rásť a celkový počet zamestnaných klesať. Vypovedajú o tom aj 2 grafy, ktoré uvádzam.

Prvý z nich jednoducho prezentuje počet voľných pracovných miest a jeho vývoj v čase, čím umožňuje porovnanie s vývojom v rôznych historických etapách. V druhom sa uvádza štvrťročná percentuálna zmena počtu zamestnaných a štvrťročná zmena miery voľných pracovných miest (to je percentuálny ukazovateľ, ktorý hovorí o tom, aký veľký je počet voľných miest v pomere k celkovej populácii aktívnych osôb na trhu práce). V tomto grafe je tiež pre orientáciu uvedený 2. štvrťrok s cieľom ukázať, ako asi bude vyzerať vývoj, ak sa nízky počet voľných pracovných miest z konca marca udrží ešte pár mesiacov, čo je vysoko pravdepodobné. Z grafu vyplýva, že nás zrejme čaká prudký prepad počtu zamestnaných, porovnateľný, či dokonca až prekonávajúci obdobie poslednej veľkej recesie v roku 2009. V súlade s tým pravdepodobne výrazne vzrastie počet nezamestnaných, keďže prvá cesta prepustených bude v prvom rade na úrady práce.

Počet voľných pracovných miest zverejnených na portáli profesia.sk

Graf vývoja počtu pracovných miest

Zdroj: Profesia
Poznámka: sezónne očistenie autora.

Zmena zamestnanosti a miery voľných pracovných miest (% a p.b.)

Graf vývoja zamestnanosti a miery voľných pracovných miest

Zdroj: Profesia, ŠÚ SR, výpočty autora
Poznámka: sezónne očistené údaje. Q-o-Q je skratka pre štvrťročnú zmenu. 2 štvrťrok v prípade miery voľných pracovných miest je dopočítaný na základe úrovne z konca marca 2020 a predikcie aktivity na trhu práce. Miera voľných pracovných miest je uvedená na pravej osi.

Opatrenia by mali myslieť aj na nezamestnaných

Vláda SR podobne ako ostatné vlády po celom svete zavádza podporné opatrenia na ochranu pracovných miest, čo môže pomôcť prepad zamestnanosti tlmiť. No dosiahnuť úplnú elimináciu poklesu zamestnanosti pravdepodobne nebude možné. Na základe medializovaných správ už viaceré firmy pristúpili ku škrtom najmä čo sa týka pomocnej, či dočasnej pracovnej sily. Ťažko teda očakávať, že redukcia tvorby nových pracovných miest bude sprevádzaná aj zodpovedajúcou redukciou prepúšťania, čo by bol jediný prípad, kedy by vyššie uvedený vzťah medzi voľnými pracovnými miestami a zmenou (ne)zamestnanosti neplatil. Opatrenia tak skôr prispejú len k zachovaniu stabilnejšieho jadra zamestnancov a umožnia tak firmám prekonať problémy so samotným vyplatením miezd.

Časť mužskej postavy s otvorenou peňaženkou v rukách

Tento článok signalizuje, že na trhu práce dôjde k výraznému prepadu zamestnanosti a nárastu počtu nezamestnaných. Kým sa koronavírus neeliminuje, resp. kým nenadobudneme imunitu (čo je primárne riešenie aktuálnej situácie), bude veľa ľudí potrebovať podporu v nezamestnanosti, vrátane tých, ktorí už stratili polročný nárok na dávku v nezamestnanosti. Ako sa uvádza podrobnejšie v ďalšom blogu, bolo by namieste čo možno najviac podporiť príjmy týchto ľudí počas trvania pandémie, aby sa nedostali do stavu finančnej núdze, ktorý by mal potenciálne dlhodobo negatívne dosahy na nich samotných, ako aj na zvyšok ekonomiky.

« Spať na zoznam blogov

Chcete vedieť o ďalšom blogu?

Prihlásiť sa na odber