en en

Podnikových dlhopisov sa netreba báť, treba im rozumieť

Vladimír Dvořáček – člen bankovej rady

21.5.2020

Žijeme v ére nízkych úrokov v bankách, v období neistých investičných výnosov. Vábeniu podnikových dlhopisov, ktoré sľubujúc pevný a navyše aj nadpriemerný výnos, je ľahké podľahnúť.

Pre firmy sú podnikové dlhopisy žiadúcou a zaužívanou formou financovania. Je to alternatíva popri bankových úveroch a v zahraničí sa často využívajú na financovanie malých a stredných podnikateľov, začínajúcich firiem, ktoré predstavujú tzv. rizikový kapitál.

Nie je to žiadne woo-doo, či šarlatánstvo. Skôr než sa pustíte do investovania, je dôležité položiť si pár otázok. Viete komu požičiavate? Aké máte garancie, že dlžník, ktorý dlhopis vydal, požičané peniaze splatí?

Občas požičiame rodine, priateľom alebo známym. Väčšinou tohto človeka dobre poznáme, vieme posúdiť, či nám peniaze vráti. Určite sa zamyslíme, či ide o pôžičku ktorá bude splatená, alebo sa táto výpomoc neskôr zmení na dar. Dlhopis nie je nič iné ako pôžička, no v tomto prípade požičiavame niekomu cudziemu. Niekomu, o kom vieme veľmi málo, oveľa menej ako o bratovi alebo kamarátovi. Kde teda berieme istotu, že nám dlžník požičané finančné prostriedky splatí? Potrebujete informácie – transparentné, verejnosti zrozumiteľné a nezavádzajúce. Potrebujete si k tomu sadnúť, prečítať a vyhodnotiť, či to je alebo nie je čosi, čo chcete a súčasne akceptovať riziká, ktoré s tým súvisia.

Túto schopnosť drobný investor spravidla nemá. Potrebuje pomoc profesionálov, ktorí vedia pomôcť toto investičné riziko vyhodnotiť. Potrebujú niekoľko odpovedí. Je takáto investícia pre nás vhodná? Aká je pravdepodobnosť, že sa nám investícia vráti?

Národná banka Slovenska sa trhom podnikových dlhopisov nielen z tohto dôvodu začala podrobne zaoberať. Stanovila si hlavné zámery pre oblasť investovania do podnikových dlhopisov. Bezprostredným podnetom tejto iniciatívy bolo niekoľko negatívnych prípadov u našich susedov v Česku, keď drobní investori o svoje investície prišli, aj keď na Slovensku zatiaľ takéto prípady neevidujeme.

V najbližšom období spustíme informačnú kampaň pre širokú verejnosť zameranú na porozumenie a vysvetlenie špecifík investovania do podnikových dlhopisov. Zintenzívnime dohľadový dialóg s profesionálmi, ktorí podnikové dlhopisy ponúkajú drobným investorom s dôrazom na dodržiavanie pravidiel pri distribúcii týchto nástrojov. Ak zistíme, že je to potrebné, navrhneme isté zmeny v  regulácii, aby bola zabezpečená lepšia informovanosť neprofesionálnych investorov.

Od NBS sa často očakáva, že pustí na trh len „kvalitné“ dlhopisy, také, ktoré budú splatené. Toto nie je naša parketa, nemáme dôvod ani právomoc brániť podnikateľom, aby si požičiavali finančné prostriedky na svoje podnikanie. Rovnako nemožno od NBS očakávať, že bude preverovať bonitu podnikateľov, ktorí vydávajú podnikové dlhopisy. Toto robia ratingové agentúry. Rating, ktorý prideľujú je známkou pravdepodobnosti, či dlh bude splatený, ale nie garanciou. Aj dlhopisy bez ratingu majú svoje miesto medzi investormi. Títo však vedia, že predstavujú vyššie riziko.

Čo je teda úlohou NBS?

Strážiť tých, ktorí dlhopisy predávajú a ponúkajú neprofesionálnym, drobným investorom. Sú to banky, obchodníci s cennými papiermi alebo finanční sprostredkovatelia.

Ako to robíme? V prvom rade tak, že sledujeme, či títo sprostredkovatelia spĺňajú podmienky na podnikanie na finančnom trhu, vrátane ich odbornosti. Toto však nie je dostatočným predpokladom a ochranou pred zlým zaobchádzaním s drobným investorom. Preto strážime aj to, či boli dodržané pravidlá predaja, osobitne, či investor dostal všetky a najmä správne informácie. Taktiež dohliadame na to, či bol drobnému investorovi ponúknutý nástroj, ktorý zodpovedá jeho schopnosti niesť riziko.

Našim dlhodobým cieľom je vychovávať finančných spotrebiteľov, drobných investorov, zvyšovať ich finančnú gramotnosť. Naučiť ich byť takým investorom, ktorý dokáže investíciám porozumieť aj so všetkými rizikami, ktoré podstupuje.

Pár čísel. Z dostupných údajov sme zistili, že ku koncu minulého roka mali slovenskí investori na našom území investovaných 7,7 mld. € v podnikových dlhopisoch, z čoho 4,2 mld. € boli slovenskí emitenti. Z celkového balíka slovenské domácnosti, teda drobní investori, držia dlhopisy v hodnote 3 mld. €. Významnosť tohto čísla možno porovnať s investíciami v kolektívnom investovaní. Koncom minulého roka objem investícií v tomto sektore predstavoval približne 10 mld. €.

Napriek tomu, že investovanie do podnikových dlhopisov je jeden z najstarších spôsobov ako financovať podnikateľské zámery, na našom trhu s ním má skúsenosť len obmedzená skupina investorov. Zohráva však významnú úlohu na finančnom trhu.

Podnikových dlhopisov sa netreba báť, len im treba lepšie rozumieť.

« Spať na zoznam blogov

Chcete vedieť o ďalšom blogu?

Prihlásiť sa na odber