en en

RPMN kalkulačka

Národná banka Slovenska pripravila RPMN kalkulačku, pomocou ktorej si môžete prepočítať celkové náklady spojené s poskytnutím úveru, inak povedané, koľko stojí váš úver.

Výpočet RPMN je pomerne náročný a z aplikačnej praxe sa NBS ukázalo, že postup pri výpočte RPMN je sprevádzaný množstvom nejasností pri interpretácii zákonných pravidiel. Spolu s ustanovením pravidiel preto NBS vytvorila univerzálnu, verejne dostupnú kalkulačku, ktorá zohľadňuje všetky predpoklady a pravidlá pre výpočet RPMN a určuje správnu hodnotu RPMN. Takáto presná kalkulačka na finančnom trhu doteraz neexistovala, preto s ňou prichádza práve NBS.

Kalkulačka je zadarmo dostupná verejnosti na https://rpmn.nbs.sk. Je určená pre širokú laickú aj odbornú verejnosť a zahŕňa prepočet RPMN pre bezúčelové a viazané spotrebiteľské úvery. Kalkulačku je možné použiť na kontrolný prepočet RPMN pre úverové zmluvy uzatvorené po 1. januári 2022. Do kalkulačky sa zadávajú výlučne údaje dohodnuté v úverovej zmluve a v dokumentoch, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.

Pre ochranu finančných spotrebiteľov je správny výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) dôležitou informáciou pri rozhodovaní o poskytnutí úveru. RPMN vyjadruje reálnu cenu spotrebiteľského úveru, a preto je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti ponúkaných úverov. Okrem úrokovej miery v sebe zahŕňa aj poplatky, ktoré súvisia s úverom, ako napr. poplatok za vybavenie úveru, poistenie úveru (ak je podmienkou pre získanie výhodnejšieho úroku). Platí základné pravidlo, čím nižšie RPMN, tým je úver pre spotrebiteľa výhodnejší.

RPMN je však citlivou témou. A to najmä preto, že ak je vypočítané nesprávne v neprospech spotrebiteľa, a takto je mu oznámené pri poskytnutí úveru zo strany banky alebo nebankového veriteľa, tak sa úver považuje za bezúročný a bezodplatný. Ak má teda spotrebiteľ v zmluve uvedené RPMN nižšie, ako by mala byť, má povinnosť vrátiť len požičanú istinu a nemusí platiť úroky ani poplatky. Takáto regulácia je na to, aby spotrebitelia neboli klamaní, že majú lacnejší úver, ako je v skutočnosti.

Toto pravidlo jednak motivuje k očakávanej obozretnosti zo strany slušných poskytovateľov úverov, aby RPMN vypočítali správne, na druhej strane môže zvýšiť záujem spotrebiteľov overiť si, či neboli pri RPMN oklamaní. Ak sa tieto strany stretnú pred súdom pri spore o zaplatenie pohľadávky z úveru, je základným záujmom súdu overiť správnosť výpočtu RPMN.

Pre ilustráciu:

V priebehu roka 2021 prijala NBS 33 žiadostí súdov týkajúcich sa prepočtu RPMN. Pri prepočte bolo zistené, že v takmer 60 % prípadoch nebola hodnota RPMN uvedená v zmluve o úvere vypočítaná presne. Vo väčšine prípadov išlo len o drobné odchýlky od zákonnej úpravy a opatrení spresňujúcich výpočet RPMN, ktoré ovplyvnili výpočet RPMN v desatinách percentuálneho bodu.

Čo je RPMN?

RPMN je skratka pre ročnú percentuálnu mieru nákladov. Toto číslo vyjadruje reálnu cenu spotrebiteľského úveru a je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti úverov od rôznych úverových inštitúcií. Okrem úrokovej miery v sebe zahŕňa aj ďalšie iné poplatky súvisiace s úverom ako napr. poplatok za vybavenie účtu alebo za poistenie úveru, ak je podmienkou pre získanie úveru za výhodnejších podmienok. Všetky náklady sú prepočítané na jeden kalendárny rok, takže RPMN ukazuje koľko navyše zaplatíte priemerne za rok, ak si úver zoberiete.

Vyskúšajte si RPMN kalkulačku od NBS.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.