Menová politika

Od 1. januára 2009 je Národná banka Slovenska súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny má prvotný cieľ udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. Zabezpečovanie cenovej stability je najdôležitejší spôsob, ako môže menová politika podporovať vytváranie priaznivého ekonomického prostredia a zabezpečovanie plnej zamestnanosti.

V súvislosti s plnením hlavnej úlohy, NBS publikuje analýzy o vývoji ekonomík eurozóny i globálnej ekonomiky ako aj analýzy, predikcie a komentáre o vývoji ekonomiky SR. 

NBS publikuje na mesačnej báze Mesačný bulletin NBS, na štvrťročnej báze strednodobú predikciu. Analytici NBS hodnotia aktuálny makroekonomický vývoj niekoľkokrát mesačne prostredníctvom rýchlych a analytických  komentárov. NBS tiež publikuje priebežne aktualizovanú makroekonomickú databázu.

NBS tiež každoročne v novembri zverejňuje analýzu návrhu rozpočtu verejnej správy.

Mailing list: v prípade záujmu o zasielanie informácií o vydaní rýchlych a analytických komentárov a ďalších publikácií prihláste sa do mailing listu NBS.

Mesačný bulletin

Mesačný bulletin NBS

Strednodobá predikcia

Strednodobá predikcia

Rýchle a analytické komentáre

Rýchle a analytické komentáre


Rozhodnutia o menovej
politike

sp

Makroekonomická
databáza

sp

Mesačný bulletin NBS analyzuje  vývoj ekonomiky SR na základe mesačných údajov o inflácii (spotrebiteľské ceny), reálnej ekonomike (tržby, priemyselná produkcia, predstihové indikátory, zahraničný obchod) a trhu práce (zamestnanosť, nezamestnanosť, mzdy). Jeho súčasťou sú časové rady vybraných ukazovateľov ekonomického vývoja SR, eurozóny a okolitých krajín publikované v samostatnom súbore xlsx. 

Strednodobá predikcia makroekonomického vývoja je založená na predpokladoch vývoja externého prostredia a obsahuje predikciu inflácie, HDP a jeho komponentov, trhu práce a platobnej bilancie v strednodobom horizonte (na aktuálny rok a na nasledujúce dva roky). Predikcia je zároveň vhodným analytickým nástrojom, ktorý ponúka komplexný pohľad na súčasný a budúci ekonomický vývoj SR.

Rýchle komentáre poskytujú aktuálne informácie a stručné analýzy bezprostredne po zverejnení vybraných makroekonomických ukazovateľov (napr. o cenách nehnuteľností, národných účtoch, alebo medzinárodnej ekonomike). Analytické komentáre sú zamerané na vybrané aktuálne témy, resp. predstavujú netechnickú krátku analýzu sumarizujúcu výsledky výskumnej štúdie. Všetky komentáre sú publikované ako expertné pohľady, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s oficiálnym názorom NBS.

Makroekonomická databáza je rozdelená do ôsmich oblastí makroekonomických ukazovateľov: inflácia, HDP, trh práce, verejný sektor, platobná bilancia, externé prostredie, mesačné ukazovatele a finančný trh a umožňuje pracovať s časovými radmi podľa vlastného výberu (v stromovej štruktúre alebo na báze selektoru) vrátane grafického spracovania.

Od 1. 1. 2020 sa Správa o ekononike SR a Správa o medzinárodnej ekonomike nespracúvajú.