en en

Slovensko získa nové dáta o finančnej situácii a spotrebe domácností

Spracované údaje budú užitočné pre NBS a ďalšie štátne úrady pri nastavovaní politík, stimulov či opatrení v oblasti menovej politiky. Požadované údaje, ktoré sa týkajú vybraných domácností, zabezpečí ŠÚ SR.

Slovenská republika sa znovu zapojí do významného európskeho zisťovania o finančnej situácii a spotrebe domácností na Slovensku. Jeho cieľom je získať spoľahlivé a porovnateľné údaje o súčasnej ekonomickej situácii a majetku domácností v krajinách eurozóny.

Gestorom projektu je Národná banka Slovenska (NBS), zber a prvú sumarizáciu dát zabezpečí Štatistický úrad SR. „Pôjde už o štvrté zisťovanie v poradí a jeho výsledky sú mimoriadne užitočné. Získané informácie pomáhajú centrálnym bankám pri dôležitých rozhodovaniach v oblasti menovej politiky a finančnej stability Eurosystému. Sú nevyhnutné pri odhaľovaní rizík, napríklad pri nadmernom zadlžovaní domácností,“ uviedol Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu NBS.

Výsledkom budú porovnateľné údaje napríklad o čistom bohatstve, finančných aktívach, pôžičkách aj zadlženosti domácností, ako aj o príjmoch, spotrebe či dôchodkovom zabezpečení členov domácností.

Pri štatistických zisťovaniach v domácnostiach sú časté otázky o ochrane a anonymite citlivých dát. „Garantujeme, že všetky poskytnuté informácie sa spracúvajú anonymne a použijú sa výhradne na účely štatistických a výskumných analýz, ktoré nemajú komerčný charakter,“ zdôraznil Róbert Vlačuha, riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR.

Ide o súčasť európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey), ktorý koordinuje Európska centrálna banka a podieľajú sa na ňom všetky centrálne banky Eurosystému. Koná sa každé tri roky, tohtoročné štvrté kolo sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 uskutočňuje s ročným oneskorením.

Zisťovanie sa realizuje od 24. júna 2021 počas nasledujúcich týždňov v takmer 4-tisícoch náhodne vybraných domácností a dotkne sa 480 obcí a miest Slovenska (zoznam v prílohe).

Vybrané domácnosti osloví ŠÚ SR listom o spoluprácu, v ktorom sú uvedené kontaktné údaje na opytovateľa a krajské pracovisko úradu, kde si môžu overiť fakty a získať potrebné informácie. Následne opytovatelia ŠÚ SR navštívia domácnosť a priamo zistia požadované údaje od jej členov.

Opytovatelia sa vždy legitimujú preukazom zamestnanca ŠÚ SR a občianskym preukazom, ako aj pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR.

O výsledkoch zisťovania bude NBS a ŠÚ SR informovať v priebehu roka 2022.

Výsledky zo zisťovania o finančnej situácii a spotrebe domácností v SR 2017

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.