en en

Súvisiace informácie

Modul Súvisiace odkazy slúži na prepojenie stránok s tematicky súvisiacimi informáciami, ktoré sa nachádzajú v inej časti webovej stránky NBS alebo na doméne inej inštitúcie, ktorej činnosť úzko súvisí s činnosťou NBS, napr. www.ecb.int.