en en

Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS

Guvernér NBS Jozef Makúch dnes (11.decembra 2017) udelil cenu guvernéra NBS autorom jednej diplomovej a dvoch dizertačných prác.

Guvernér NBS udelil prvú cenu s odmenou 1500 eur Ing. Marekovi Zváčovi za diplomovú prácu „Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency Data“. Druhú cenu s odmenou 1000 eur získala Ing. Anna Ruščáková, PhD. za dizertačnú prácu „Sporné otázky menovej politiky“ a na treťom mieste s odmenou 500 eur sa umiestnila Ing. Jozefína Semančíková, PhD. s dizertačnou prácou „Kointegrácia exportov a importov tovarov a ich vplyv na makroekonomickú výkonnosť“.

Ing. Marek Zváč je absolventom Fakulty financí a účetnictví na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Vo svojej diplomovej práci skúmal, či viacrozmerné modely s použitím vysoko frekvečných dát poskytujú významne presnejšie predpovede Portfolio Value at Risk a Expected Shortfall ako viacrozmerné modely s pomocou denných dát. Hlavným výsledkom je, že heterogenná autoregresia s použitím vysoko frekvenčných dát dodala presnejšie alebo prinajlepšom rovnako presné predpovede Value at Risk ako benchmark modely s dennými dátami. Druhým podstatným výsledkom je, že aplikácia dostupných štatistických testov neposkytla vierohodný backtesting predpovedí Expected Shortfall.

Ing. Anna Ruščáková, PhD. z Ekonomickej fakulty na Technickej univerzite v Košiciach vo svojej dizertačnej práci aplikuje prístup faktorovej-vektorovej autoregresie na analýzu transmisných mechanizmov menovej politiky Číny, USA, eurozóny, Japonska a Spojeného kráľovstva. Práca poukazuje na to, že menová politika vo viacerých krajinách nebola schopná zmierniť kolaps finančného sektora po roku 2008. V eurozóne navrhuje na zvýšenie účinnosti menovej politiky hlbšiu fiškálnu integráciu a nadväzujúce reformy najmä na trhu práce.

Ing. Jozefína Semančíková, PhD., absolventka Ekonomickej fakulty na Technickej univerzite v Košiciach, analyzovala kointegráciu medzi vývozom a dovozom tovarov, teda ich dlhodobý vzťah vo vybraných krajinách EÚ. Ukazuje sa, že najmä po kríze je dovoz najdôležitejšou premennou vysvetľujúcou vývoz. Vývoz je zas, po domácom dopyte, druhou najdôležitejšou premennou vysvetľujúcou dovoz. Politiky, ktoré by mohli znížiť vzájomnú závislosť medzi dovozmi a vývozmi, zahrňujú diverzifikáciu obchodu aj mimo krajín EÚ, diverzifikáciu produkcie do iných odvetví, alebo zníženie energetickej a kapitálovej náročnosti produkcie.

Súťaž o cenu guvernéra NBS pre študentov vysokých škôl za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú prácu v oblasti ekonómie vyhlásila centrálna banka po piaty krát. Do súťaže o cenu guvernéra sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenskí občania študujúci v zahraničí. V roku 2017 bolo možné prihlásiť práce obhájené v školskom roku 2016/2017, a to najmä dizertačné práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. Práce vyhodnocovala odborná porota zložená zo zástupcov akademickej obce a Národnej banky Slovenska.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

1. miesto – Ing. Marek Zváč

1. miesto - Ing. Marek Zváč

2. miesto – Ing. Anna Ruščáková, PhD.

2. miesto - Ing. Anna Ruščáková, PhD.

3. miesto – Ing. Jozefína Semančíková, PhD.

3. miesto Ing. Jozefína Semančíková, PhD.

Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.