en en

Vyjadrenie NBS v súvislosti s predbežným opatrením vydaným 09.09.2020

Dňa 25.9.2020 NBS informovala v tlačovej správe o podrobnostiach týkajúcich sa predbežného opatrenia vydaného voči spoločnosti NOVIS Poisťovňa, a.s., od 5. 4. 2019 premenovanej na NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. (ďalej len „poisťovňa“). Znenie tlačovej správy: https://nbs.sk/vyjadrenie-nbs-k-vydaniu-predbezneho-opatrenia

Na základe povinnosti uloženej predbežným opatrením poisťovňa mesačne zasiela NBS údaje o plnení podmienky uvedenej v časti I. výroku tohto predbežného opatrenia (tzn. či poisťovňa investuje poistné z investičných poistných zmlúv v prospech klienta minimálne vo výške odkupných hodnôt).

V tejto súvislosti NBS informuje, že, podľa údajov poskytnutých poisťovňou dosiaľ, uvedená podmienka bola za obdobie 30.9.2020 až 31.1.2021 splnená a poisťovňa bola oprávnená uzatvárať nové poistné zmluvy s investičnou zložkou v tomto období, ako aj v mesiaci február 2021.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.