en en

Informácia o začiatku zverejňovania odhadu výnosovej krivky

Národná banka Slovenska bude od dnešného dňa na svojej internetovej stránke s týždennou frekvenciou zverejňovať odhad zero-kupónovej výnosovej krivky vyplývajúcej z cien vydaných slovenských štátnych dlhopisov.

Cieľom zverejňovania odhadu spotovej zero-kupónovej výnosovej krivky je poskytnúť odbornej verejnosti jej teoreticky správnejšiu aproximáciu oproti bežnej výnosovej krivke s vyjadrením výnosov vo fixných splatnostiach. Zero-kupónová krivka správne zohľadňuje cash-flow a očisťuje výnosy o výšku kupónov jednotlivých emisií dlhopisov.

Oproti bežne zverejňovanej štatistike výnosov reprezentatívnych štátnych dlhopisov vo fixných splatnostiach je tento odhad výnosovej krivky vhodnejším nástrojom na analytické účely z niekoľkých dôvodov

  • Odhad zohľadňuje rozdielnu dobu splatnosti emitovaných dlhopisov na trhu. Bežná štatistika výnosov je uvádzaná s konkrétnym počtom rokov do splatnosti s referenciou na dlhopisy, ktoré nemajú v čase konštantnú splatnosť.
  • Odhad využíva upravené informácie o cenách všetkých existujúcich emisií a z nich extrahuje vyhladený výnos s najnižšou celkovou chybou. Z dôvodu relatívne nízkeho počtu emisií na slovenskom dlhopisovom trhu, nie je pravidlom, že pre konkrétnu splatnosť, ktorú uvádza bežná štatistika výnosov existuje na trhu referenčný dlhopis.
  • Odhad počíta s upravenou cenou dlhopisu o výšku kupónu, a tak reflektuje rozdielnu výšku kupónov jednotlivých dlhopisov.

Zero-kupónová výnosová krivka tak spája výnosy s nulovým kupónom na osi zvyškovej splatnosti. Keďže na Slovensku trh zero-kupónových dlhopisov neexistuje, odhad takúto konzistentnú krivku dopočítava s existujúcimi dlhopismi na teoretickú zero-kupónovú krivku očistením o vplyv kupónu a vplyv zvyškovej splatnosti.

Publikácia spotovej výnosovej krivky je spravidla užitočným nástrojom, pretože vysvetľuje trhom očakávanú budúcu úroveň ekonomickej výkonnosti, čím doplňuje informáciu z publikovanej makroekonomickej predikcie Národnej banky Slovenska. Takisto je správnejším nástrojom pre diskontovanie, ako výnosová krivka vyjadrená vo fixných splatnostiach.

Grafické znázornenie zero-kupónovej krivky ako aj odvodenej forwardovej krivky spolu s podkladovými údajmi budú pravidelne aktualizované na tejto stránke.

O chybách spojených s odhadom zero-kupónovej výnosovej krivky, najmä o identifikácii zdrojov a rozsahu chýb, sa dočítate v analytickom komentári.

Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.