en en

Odhad výnosovej krivky

Zero-kupónová výnosová krivka je odhadnutá zo štátnych dlhových cenných papierov vydaných Slovenskou republikou. Na odhad sa používa Nelson-Siegel-Svenssonova metóda (NSS). Odhadnuté výnosy predstavujú hodnoty, ktoré sú upravené o výšku kupónu a iné rôznorodé podmienky individuálnych emisii dlhopisov vplývajúce na cash-flow a sú odhadnuté pomocou NSS funkčnej špecifikácie.

Oproti pôvodnej štúdii publikovanej k odhadu MFSR1 odhad NBS počíta s dvoma inováciami. Po prvé, odhadovaná zero-kupónová výnosová krivka odráža očakávania úrokovej sadzby v spektre splatností slovenského dlhopisového trhu medzi 6 mesiacmi a 15 rokmi a po druhé, sa namiesto parametrov nemeckej výnosovej krivky používajú ako štartovacie hodnoty parametre odhadov z predchádzajúceho obdobia.

V dôsledku nutnej zmeny metodológie nemusí byť časový rad pred rokom 2017 plne konzistentný s odhadom po 1. januári 2017. Za správnosť odhadov pred rokom 2017 Národná banka Slovenska nepreberá zodpovednosť.

Štatistika, Odhad výnosovej krivky

Spotová výnosová krivka | Prepočítaná forwardová krivka 

YC_Data

503.41 kB

Vyjadrenie k obmedzeniu zodpovednosti
Obsah tejto časti stránky poskytuje Národná banka Slovenska za účelom informovania verejnosti. Cieľom zverejnenia odhadov nie je výpočet trhových cien či výnosov, identifikácie obchodných príležitostí či poradenstva ohľadne ocenenia finančných aktív alebo investičných príležitostí.

Národná banka Slovenska sa stará o aktuálnosť a presnosť obsahu tejto stránky a aktualizuje stránku každý pondelok. Aktualizácia môže byť oneskorená v dôsledku štátnych sviatkov alebo dní pracovného pokoja.

Národná banka Slovenska pripúšťa určité dlhodobé nepresnosti odhadnutých hodnôt, ktoré vyplývajú z nižšej likvidity trhu štátnych cenných papierov na Slovensku, obmedzeného počtu obchodovaných štátnych dlhopisov, a z nich vyplývajúceho obmedzenia počtu a charakteru cien, ktoré vstupujú do výpočtu. Nepresnosti z vyššie uvedených dôvodov agregovane dosahujú v priemere do 30 bázických bodov. Hodnoty pripadajúce na krátky koniec krivky (hodnoty pre splatnosť nižšiu ako 2 roky) môžu byť predmetom vyššieho ako uvedeného skreslenia. (viac informácií o testovaní skreslenia slovenského dlhopisového trhu je k dispozícii v Analytickom komentári zo 6. júna 2017).

Národná banka Slovenska nepreberá zodpovednosť za chyby a nepresnosti v obsahu tejto časti, za oneskorenie pri aktualizácii tejto stránky, za výsledky akejkoľvek obchodnej činnosti motivovanej publikovaným odhadom, či za investičné rozhodnutia vykonané s odvolaním sa na publikované odhady.


1) Štúdia Ódor, L., Povala P. (2015): Estimates of the Slovak zero-coupon yield curve. IFP manuál je zverejnený tu. Odhady výnosovej krivky pred rokom 2017 pôvodnou metodikou sú zverejnené tiež na stránkach IFP MFSR.


Dátum poslednej aktualizácie 21. jún 2024