en en

Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 22. mája 2023 sa uskutočnilo 10. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

Banková rada NBS schválila Správu o finančnej stabilite – máj 2023.
Správa bude zverejnená na webovom sídle NBS a bude prezentovaná na tlačovej konferencii dňa 29.5.2023.

Banková rada NBS rozhodla o výške kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky. Zoznam týchto bánk ako aj výšku ich kapitálových vankúšov uvádza nasledovná tabuľka:

Tabuľka Štruktúra schválenej výšky kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky od 1. 1. 2024
BankaVankúš pre O-SII
365.bank, a. s.0,25 %
Československá obchodná banka, a. s.1,25 %
Prima banka Slovensko, a. s.0,25 %
Slovenská sporiteľňa, a. s.2,00 %
Tatra banka, a. s.1,50 %
Všeobecná úverová banka, a. s.1,75 %
Zdroj: NBS

Poznámka: O-SII – lokálne systémovo významné banky.

Rozhodnutie Bankovej rady NBS nadobúda účinnosť 1. januára 2024. Podrobnejšie informácie o týchto vankúšoch budú uverejnené v rozhodnutí NBS a v Komentári k rozhodnutiu o určení kapitálového vankúša pre lokálne systémovo významné banky na webovom sídle NBS.

Banková rada NBS schválila „Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2024“, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na webovom sídle NBS.

Banková rada NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Vihorlat.

Zberateľská eurominca je razená zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi. Jej hmotnosť je 33,63 gramov a priemer 40 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince je Mgr. art. Roman Lugár.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p. a do predaja sa dostanú v septembri 2023.

Banková rada NBS schválila oznámenie o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – bocian čierny.

Zberateľská eurominca je razená z mosadze MS63 (Cu63Zn37). Jej hmotnosť je 19,1 gramu a priemer 34 milimetrov. Autorkou výtvarného návrhu zberateľskej euromince je Mgr.– akad. soch. Marie Šeborová.

Razbu zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p. a do predaja sa dostanú v septembri 2023.

Banková rada NBS schválila novelu rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov.

Novelou rozhodnutia NBS zavádza zmeny z usmernení ECB tvoriacich právny rámec implementácie menovej politiky Eurosystému, ktoré boli schválené Radou guvernérov ECB dňa 16. decembra 2022. Zmeny vyplynuli predovšetkým z pravidelnej revízie rámca riadenia rizík úverových operácií Eurosystému. Týkajú sa najmä úprav oceňovacích zrážok uplatňovaných na aktíva akceptované ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému, vrátane ich zvýšenia z dôvodu ukončenia platnosti niektorých dočasných opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou koronavírusu. 

Banková rada NBS schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z 22. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva.

Prijatím opatrenia sa upravuje predkladanie výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál. Zároveň sa niektoré zbierané údaje na podrobnejšie rozčleňujú za účelom kvalitnejšieho zberu a efektívnejšieho využitia dát.

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. júna 2023.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.